Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Öğrenci Toplulukları

Bilgilendirme

Formlar

Tüzükler

YİU Fizyoterapi Araştırma Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Topluluğumuz araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yaparak alanımızı, bu alanda çalışanları ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmektir. Bu amaç doğrultusunda üyelerinin haklarını koruyarak tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alarak bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.

Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası bağlantılar doğrultusunda sempozyumlar, kongreler, seminerler ve kurslar ile yeni gelişmeleri duyurmak, projeler üretip yapılan çalışmalara destek olarak eğitim ve gelişim programları oluşturmakla birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, alanında iyi birer fizyoterapist olmalarına katkıda bulunmaktır.

YİU Sağlık Teknikerleri Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Eğitim, araştırma, uygulama, geliştirme ve denetleme çalışmaları yapmak, alanı ve çalışanlarını ulusal ve uluslararası çerçevede en iyi şekilde temsil etmektir. Topluluk bu amaçla üyeleri arasında, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir. Üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, kurs ve seminerler aracılığı ile yeni teknik ve gelişmeleri duyurmak, sağlık ve bilimin ülkemizde gelişimine yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak. Ulusal mesleki standartlarının oluşması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, istihdam oluşturulması, eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve geliştirilen projelere destek olmak.

İletişim Bilgileri

instagram: @yiuteknikerlertoplulugu

mail: stt@yiu.edu.tr

YİU Sosyal Sorumluluk Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Yüksek İhtisas Üniversitesinin varlığı boyunca, değerlerinden ödün vermeden ilerleyen, farklı fakültelerdeki öğrencileri biraraya getirip daha geniş kitlelere ulaşarak , çeşitli konularda farkındalık kazandırıp, sosyal faaliyetlerle öğrencileri geliştiren bir topluluk olmak.

Misyonumuz

Aklımızdan iyilik düşüncesini çıkarmadan, üyelerimizle iyi iletişim kurarak, okulumuzun sosyallik ihtiyaçlarını karşılayıp, keyifli vakit geçirirken, topluma, çevreye ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Aklımızda hep iyilik var!

İletişim Bilgileri

instagram: @yiusst

mail: yiusst@gmail.com

YİU Tıp Öğrencileri Birliği

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak;

 

A. Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak

B. Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkânı sunmak

C. Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak

D. Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak

YİU Tiyatro Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Tiyatro topluluğu olarak birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, hiçbir siyasi amaç gütmeksizin hayatımızın herhangi bir anında ruhunuza dokunabilmek, uygulayacağımız sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak bir akademi olmaktır.

Misyonumuz

 Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin genel olarak kültür, sanata ve özel olarak da tiyatro sanatına yönelik yeti ve yeteneklerini uygulamaya sokmalarına olanak sağlar. Tiyatro topluluğunca her türlü kaynağı etkili ve verimli şekilde kullanarak, tiyatro, müzik, resim gibi dallarda fikri hür nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak insanların sosyal aktivitelere katılımını sağlamak için sizlere hizmet vermeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Tiyatronun doğasında bulunan kolektif çalışma prensibi ile bireylerin içindeki yaratıcı ve araştırmacı ruhu ön plana çıkarmaya çalışır. Bunun yanında arkadaşlığı, dostluğu, özveriyi ve tiyatro sevgisini pekiştirmeyi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken tiyatro yeteneklerini de geliştirmeyi hedefler.

İletişim Bilgileri

instagram: @yiutiyatrotoplulugu

mail: @yiu.edu.tr

YİU Teknoloji Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

Vizyonumuz

Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkarak almakta olduğumuz mesleki eğitimin üstüne yenilikler katmak. Bilimin öncülüğünde başta üniversitemiz olmak üzere topluma yararlı olmak. Teknolojinin yanlış kullanımının önüne geçmek ve doğru şekilde kullanımını sağlamak.

Misyonumuz

Sağlık alanındaki yeni teknolojileri ve gelişmeleri yakından takip edip bunları duyurmak. Sağlık alanındaki gelişmelere teknoloji ile cevap verebilmek. Sağlık alanını geliştirmek için projeler üretmek ve bu projeleri sosyal sorumluluk çalışmaları ile desteklemek.

 

İletişim Bilgileri

instagram:  @yiuteknolojitoplulugu

mail: yiutt@yiu.edu.tr

YİU Sağlık Yönetimi Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TOPLULUĞU 

VİZYONUMUZ

Temel Vizyonumuz: Sağlık yönetimi alanında farkındalık düzeyini artırmaktır.

Bu kapsamda;

Topluluğun sağlık yönetimi alanında bilgi birikiminin arttırılarak mesleki bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Farklı üniversitelerin sağlık yönetimi toplulukları ile ortak işbirlikleri yaparak, sağlık yöneticisi adaylarının bir araya getirilmesi öngörülmektedir.
Sağlık yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılmasına yönelik paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütülmesi düşünülmektedir.
Türk sağlık sisteminin gelişimini takıp etmek ve sağlık yönetiminin, sağlık sistemi ile ilişkisini ortaya koyan girişimlerde bulunmak belirlenen amaçlar arasındadır. Sağlık yönetimi ile ilişkili yılda en az bir sosyal sorumluluk projesinde yer alarak, hem topluğumuzun en iyi şekilde temsil edilmesi hem de tanınırlığımızın artırılması temel hedeflerimiz arasındadır

MİSYONUMUZ

Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler olarak sağlık yönetimi disiplini içinde yer alan sağlık yönetimi, sağlık organizasyonu, sağlık finansmanı, sağlık ekonomisi, sağlık politikaları, sağlık girişimciliği, sağlık malzemeleri tedarik ve stok yönetimi, sağlık kurumlarında kalite yönetimi gibi konularda iç ve dış paydaşların katılımıyla sosyal ve akademik girişimler ve işbirlikleri yapılması görevlerimiz arasındadır. Sağlık Yönetimi
Topluluğu olarak sağlık alanında interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlarla farklı bilimsel disiplinlerden öğrenci toplulukları ile, teması “sağlık ve yönetim” olan konularda etkileşim içinde bulunmayı, toplumsal katkılar ve ortak faydalar üretmeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mail;  syt@yiu.edu.tr
İnstagram; @yiusayt

Nörobilim ve Bilimsel Araştırmalar Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

MİSYON

Yüksek ihtisas Üniversitesi Nörobilim Ve Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun misyonu etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneğine sahip, bilgi ve iletişim teknoloji okur-yazarı olan, bu sayede yenilenen nörobilim güncel literatüre uluşan, araştırmacı, üretken ve nitelikli olarak yetişen sağlık çalışan adaylarımızın akademik kariyerlerine fayda sağlayabilmektir.

VİZYON

“Hep İleriye” anlayışının doğrultusunda, bilimsel araştırmalar yaparak ve  nörobilim üzerindeki araştırmalarla birlikte  gelişen sağlık alanındaki kariyerimizde nitelikli ve araştırmacı ruhlu  bireyler olarak yetişmemizde katkı sağlamaktır.

İletişim Bilgisi : nbat@yiu.edu.tr

YİU Genç Kalite Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ GENÇ KALİTE TOPLULUĞU

VİZYONUMUZ

Temel Vizyonumuz: Kalite ve akreditasyon alanında farkındalık düzeyini artırmaktır.

Bu kapsamda;

Topluluğun kalite ve akreditasyon alanında bilgi birikiminin arttırılarak mesleki bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Farklı üniversitelerin genç kalite topluluklarını bir araya getirilmesi öngörülmektedir.
Kalite ve akreditasyon konularında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılmasına yönelik paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütülmesi düşünülmektedir.

MİSYONUMUZ

Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler olarak kalite ve akreditasyon, disiplini içinde yer alan tüm öğrencileri ile birlikte iç ve dış paydaşların katılımıyla sosyal ve akademik girişimler ve işbirlikleri yapılması görevlerimiz arasındadır.  Genç Kalite Topluluğu olarak sağlık alanında interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlarla farklı bilimsel disiplinlerden öğrenci toplulukları ile teması “kalite ve akreditasyon” olan konularda etkileşim içinde bulunmayı, toplumsal katkılar ve ortak faydalar üretmeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gmail; genckalitetpl@yiu.edu.tr
İnstagram; @yiugenckal

YİU Engelsiz Hayat Topluluğu

Öğrenci Toplulukları

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

ENGELSİZ HAYAT TOPLULUĞU            

Vizyonumuz;

 Toplumdaki özel gereksinimli bireylere her türlü desteği sağlayarak kendilerini geliştirebilmeleri için imkân oluşturmak ve engelli bireylerin sorunlarına duyarlı olmak ve eğitim, sanat, sosyal, ekonomik, sağlık vb. alanlarda destek olup çalışmalar geliştirmeyi hedeflemektir.

Misyonumuz;

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Engelsiz Hayat Topluluğu olarak özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal, sanat, ekonomik, sağlık vb. haklarını koruyarak bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını ve bu yolla toplumsallaşmalarını sağlamak. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, seminer ve etkinlikler ile özel gereksinimli bireylere öncü ve önder olacak projeler üretip uygulamak. Ulusal standartların, çalışma ve eğitim koşullarını geliştirilmesi, sosyal ve eğitim programlarının yürütülmesi için çalışmalar, projeler oluşturmak ve geliştirilen projelere destek olmaktır.  

İletişim;    

   İnstagram: @yiuengelsizhayattoplulugu

   Mail: engelsizhayattp@yiu.edu.tr

ENGELSİZ HAYAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ