Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Öğrenci Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Süresi

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

Erasmus+  Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Hibelerin Yatırılması

Öğrencinin Erasmus+ öğrenim hareketliliği kapsamında hak ettiği hibe, ülke grubu ve staj süresi göz önüne alınarak hesaplanır.

 Ulusal Ajans’tan üniversitelere hibe aktarıldıktan ve öğrencinin gerekli belgeleri hazırlaması ve tamamlaması durumunda ilk olarak toplam hibenin ?’lik kısmı yatırılır. Kalan ’lik kısım ise öğrenci dönüş işlemlerini tamamladığında hesabına aktarılır. Ödemeler Euro cinsinden yapılır.

 

***Tablo, 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabından alınmıştır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Süresinin Uzatılması

Hareketlilik ürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce hareketliliğin gerçekleştiği ilgili Erasmus+ bölüm/program koordinatörlerine sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler tamamlanmalıdır.

Program Kapsamında Gidilecek Üniversitede Kaç Kredilik Ders Alınabilir?

Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programına Başvurabilmek İçin Asgari Şartlar  

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması (GANO),    

   b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış

1- Önlisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

2- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100   

        c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, 

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir. 

4.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5.  100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. 

Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez. 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi 

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusudur: 

1. Hareketlilik türü için ilgili yıla ait el kitabında belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. 

 2.  İlgili yıla ait el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse, söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ancak Yararlanıcı Modülüne (BM) bu öğrenci için giriş yapılır. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır. 

3. Mücbir sebepler sonucu ilgili yıla ait el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse öğrencinin yurt dışında fiilen kaldığı süre için hibe ödemesi yapılır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Seçim Kriterleri

Erasmus+ Hareketliliği için gelen başvuruların değerlendirilmesinde Üniversitemiz tarafından kullanılacak seçim kriterleri ve puanlama detayları aşağıda yer almaktadır.

Kriter

Puan

Akademik Başarı Düzeyi (GANO)

P (toplam 100 puan üzerinden)

Dil Puanı

P (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve Gazi Çocuklarına

+15 puan

Engelli Öğrencilere (Engellilik durumunun belgelendirilmesi gerekmektedir.)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

+10 puan

Başvuru Sırasında Staj Yeri Kabul Mektubu Sunma

+10 puan

Dijital Becerileri geliştirmeye yönelik stajlar

+5 puan

Daha önce Erasmus+ Hareketliliğinden Yararlanma( hibeli-hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Tablo, 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El  Kitabından alınmıştır.

Üniversite, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir dil düzeyi (baraj) belirleyebilir.

 

 -       Erasmus + Hareketliliği Kapsamında Başvuru Süreci

Aşağıda belirtilen belgeler/ formların öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurulu kararı ile Erasmus+ Koordinatörlüğüne gönderilecektir.

Faaliyet başlamadan önce ve faaliyet sırasında düzenlenen belgeler:

1. Öğrenci başvuru formu ve ekleri: 

Ek 1 - Not döküm belgesi/Transkript, 

Ek 2 - Yabancı dil düzeyini gösteren belge(TOEFL/YDS/YÖKDİL/Üniversitemizin gerçekleştirdiği İngilizce Yeterlilik Sınavı),

2. Öğrencinin seçildiğine ilişkin öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan,

3. Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter),

4. Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim öğrenme ve/veya staj hareketliliği için sözleşmenin imzalı bir nüshası ve ekleri:

 Ek 1 - Öğrenim Anlaşması,

Ek 2 - Öğrenci Beyannamesi

5. Yurtdışında alınacak (Öğrenim Anlaşmasında yer alan) derslerin, öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren ilgili kurul kararı veya bunu gösteren Öğrenim ve/veya Staj Anlaşması (Learning Agreement for Studies/Traineeships),

6. Öğrenciye yapılan ödeme ile ilgili dekont veya öğrenciye yapılan ödemenin ayrıntılarını gösteren banka dekontu.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Sonrası Yapılması Gerekenler

Hareketlilik sona erdikten sonra tamamlanması gereken belgeler aşağıda detaylandırılmıştır:

1. Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin hareketlilik başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet/hareketlilik sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması gereklidir. Hareketlilik tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.

2. Katılım Sertifikası

3. Öğrenim hareketliliği için: Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not döküm belgesi (transkript, Transcipt of Records:(ToR),

4. Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir. [dosyada bulunmasına gerek yoktur]

5. Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. [sınav sonucunun dosyada bulunmasına gerek yoktur]

6. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),

7. Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.

 Bu belgelere ilave olarak yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen dönemin akademik olarak tanınmasını sağlamak üzere kurum içerisinde geçerli olacak gerekli belgeleri hazırlamakla yükümlüdür.

  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Hibelerde Kesinti Yapılması

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

 1.Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır.

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin ’si tutarında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır,

3)Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Gitmek İstenilen Üniversite ile Nasıl İletişim Kurulabilir?

Üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğünden ilgili kişilere ilişkin bilgi alabilir veya Koordinatörlüğümüze e-posta yollayabilirsiniz.

Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir.

Üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü daha çok süreçle ilgili bilgi verirken, dersler ve kredileri ile ilgili bilgiler Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörlerinden sağlanmaktadır.

Öğrenci Daha Fazla Bilgiyi Nereden Alabilir?

Öğrencilerimiz , Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için ek bilgiyi, Ulusal Ajansın hazırlamış olduğu ilgili yıla ait El Kitabından edinebilir.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?

 

Yükseköğretim öğrencilerinin program ülkelerinde gerçekleştirebileceği staj hareketliliği faaliyeti ile öğrencilerin mesleki deneyim elde ederek, eğitim-öğretimden iş hayatına daha rahat geçiş yapabilmeleri için gerek duyulan becerileri kazanabilmeleri amaçlanır. Bu faaliyet, yükseköğretim öğrencilerinin yurt dışında bir kurum/kuruluş/işletmede kısa süreli staj yapmalarına imkân tanır.

 

Erasmus+  Öğrenci Hareketliliği Kapsamında Staj Süresi Ne Kadardır?

 

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

 

Erasmus+  Öğrenci Hareketliliği Kapsamında Nerede Staj Yapılabilir?

Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir.

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 - bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

 - yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları - gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

 - araştırma enstitüleri - vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

 

 Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Erasmus+  Öğrenci Staj Hareketliliği Kapsamında Hibelerin Yatırılması

Öğrencinin Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında hak ettiği hibe, ülke grubu ve staj süresi göz önüne alınarak hesaplanır.

 Ulusal Ajans’tan üniversitelere hibe aktarıldıktan ve öğrencinin gerekli belgeleri hazırlaması ve tamamlaması durumunda ilk olarak toplam hibenin ?’lik kısmı yatırılır. Kalan ’lik kısım ise öğrenci dönüş işlemlerini tamamladığında hesabına aktarılır. Ödemeler Euro cinsinden yapılır.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Kapsamında Staj Hareketliğinin Tanınması

Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Staj Hareketliliği İçin Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanmalıdır.

2022 çağrı yılı için staj anlaşmalarının imzalanması EWP üzerinden çevrimiçi olarak değil basılı olarak gerçekleştirilecektir.

Gönderen yükseköğretim kurumu, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

Erasmus+ Öğrenim hareketliliği kapsamında gerçekleştirilen staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

Erasmus+  Öğrenci Staj Hareketliliği Kapsamında Kayıt Dondurma

 

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

Öğrenci Daha Fazla Bilgiyi Nereden Alabilir?

Öğrencilerimiz, Erasmus+ staj hareketliliği için ek bilgiyi, Ulusal Ajansın hazırlamış olduğu ilgili yıla ait Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabından edinebilir.