Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Bilgi Paketi

Program Profili


Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6495 sayılı Kanununun 11. maddesinde yapılan değişiklik ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlanmıştır. Bölümümüz 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Hemşirelik Bölümü MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim süresi; toplam 4 yıldır. Genel hemşirelik eğitiminde temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin 7 temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını kapsayan meslek dersleri verilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak sağlık sektöründeki gelişmeler, hemşirelik alanında kaliteli eğitim gereksinimini ve eleman ihtiyacını artırmaktadır. Hemşirelik alanında mesleki kariyer geliştirmek isteyenlere verilen eğitim; teorik eğitime ek olarak laboratuvar ve hastane ortamında teorik bilginin pekiştirildiği pratik eğitimi kapsamaktadır.

Hemşirelik programının temel amacı, insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişime uyum sağlayarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için etkin ve kaliteli sağlık bakım hizmetini yürüten, sağlıklı ya da hasta bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen ve profesyonel olarak hemşirelik sürecini kullanarak bakım hizmetini sunan, etik değerleri benimseyen, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilimsel araştırmalar yapan ve bilimsel araştırma sonuçlarını kullanan, sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak çalışan hemşireler yetiştirmektir.

Öğrenci Kabul Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Üst Derece Programlara Geçiş


Mezunlarımız, Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim Bilim Dallarında açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme


Hemşirelik lisans programında; ara sınav, ödev, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödevi ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin aldığı dersten başarılı sayılması için ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Ancak, yarıyıl sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması zorunludur. Ders başarı notunun hesaplanması ve başarı durumunun değerlendirilmesinde, Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 

Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir;

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Hemşirelik Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, klinik sorumlu hemşiresi, özel dal hemşiresi ve yönetici hemşire olarak görev alabilmektedirler.

Bunun yanında mezunlar; mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ‘Uzman Hemşire’ ünvanını, doktora eğitimini tamamlayarak ‘Doktor’ akademik ünvanını alabilmektedirler. Tüm dünyada ve ülkemizde artan nüfus ve sağlık problemleri nedeniyle sağlık sektöründe profesyonel sağlık hizmetini yürütebilecek insan gücüne ihtiyaç artmaktadır. Bu sebepten sağlık hizmetinde hemşireliğin geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahip olduğu görülmektedir.

Program Yeterlilikleri


 1. Hemşirelik alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 2. Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirir, verdiği bakımı değerlendirir ve kayıt altına alır.
 3. Hemşirelik hizmetlerinde bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip edip kullanır.
 4. Kişisel ve mesleki gelişimi süresince yaşam boyu öğrenme yaklaşımına sahiptir.
 5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve gerektiğinde iletişim kurabilmek için en az bir yabancı dili kullanır.
 6. Hasta bakım hizmetlerinin kalite ve güvenliğinin sağlanmasında liderlik eder.
 7. Hemşirelik uygulamalarında profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olur ve liderlik eder.
 8. Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel problem çözme becerilerini kullanır.
 9. Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini etkili kullanır.
 10. Hemşirelik uygulamalarında gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanır.
 11. Hemşirelik uygulamalarında insan ve hasta haklarını gözeterek mesleki değer ve etik ilkelere uygun hareket eder.
 12. Hemşirelik uygulamalarında birey, aile, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği yapar.
 13. Hemşireliğin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde görevalır ve liderlik eder.
 14. Hemşirelik bilgi birikimine katkıda bulunmak ve hemşirelik uygulamalarında kullanmak için bilimsel araştırmalar yapar.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Bilgi Paketi

Program Profili


Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Küresel boyutta ve Türkiye’de sağlık sektörünün kamusal ve özel sektörde hızlı gelişimi doğrultusunda sağlık yönetimi alanında eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alanda mesleki kariyer geliştirmek isteyenlere, gerek sağlık yönetimi alanında teorik bilgiler gerekse hastane ortamında staj imkanları sunularak, istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık Yönetimi Programının temel amacı sağlık sektörünün her alanında, yurt içi ve yurt dışında talep edilen, sektörün temel sorun sahalarına yönelik çözüm önerileri geliştirebilecek, gerekli yönetsel beceri ve bilgilere sahip, sağlık yönetimi alanında yaşanabilecek her türlü değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilen, değişimi yönetebilen insan kaynağı oluşturmaktır.

Öğrenci Kabul Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri, programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Üst Derece Programlara Geçiş


Sağlık Yönetimi başta olma üzere, yönetim organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, sayısal yöntemler gibi yönetim biliminin her alanında sağlık turizmi, sağlık politikaları ve kalite yönetimi gibi konularda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme


Sağlık Yönetimi lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Sağlık Yönetimi lisans programını başarı ile tamamlayan mezunların, kamu özel ortaklığında kurulan şehir hastaneleri başta olmak üzere, tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hastane müdürlüğü, tıbbi kayıt ve arşiv, muhasebe, döner sermaye, satın alma, kalite ve akreditasyon, hasat ve çalışan hakları, tıbbi sekreterlik ve iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatılmaları sağlanmaktadır. Bu haliyle mezunların sağlıkla ilgili tüm yönetsel kademelerde istihdam edilebilmeleri hedeflenmektedir. Sağlık sektöründe giderek daha fazla sayıda derinlemesine uzmanlıkların ortaya çıkması ile birlikte, sağlık profesyonellerinin medikal alanlara daha fazla odaklanmaları gerekirken, yönetsel işlemlerin profesyonel yönetim birimlerine devredilmesi kaçınılmaz olmuştur. Dahası sağlık çalışanlarının yönetsel birimlerden beklentileri, hasta ve yakınlarının beklentileri, sağlık sektörü çalışanlarının eşgüdümü, hasta ve sağlık çalışanları arasında koordinasyon hizmetleri gibi yönetsel faaliyetlerin önemi giderek artmaktadır. Başta uluslararası zincir sağlık kuruluşları olmak üzere, kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi tercih eden tüm sağlık teşekküllerinde sağlık yöneticilerinin istihdamı öncelikli mesele halini almıştır. Bu nedenle sağlık yönetimi alanında nitelikli örgün öğretim programlarından mezun olan kendini yetiştirmiş bireylerin uluslararası ölçekte geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahip olduğu görülmektedir.

Program Yeterlilikleri


1. Sağlık kuruluşlarının yönetimi konusunda yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma ve öğrendiklerini kullanabilme yeteneği edinme.
2. Sağlık kuruluşlarında yer alan bölümlerdeki planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol işlevlerini anlama, yorumlama ve geliştirme bilgi ve becerisi kazanma.
3. Sağlık yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerini uygun bir şekilde kullanma ve yönetebilme yeteneği kazanma.
4. Türk sağlık sisteminin ve uluslararası düzeydeki sağlık sistemlerinin temel unsurlarını, politikalarını, ekonomik ve sosyal yapılarını analiz edebilme yetisi kazanma.
5. Sağlık kurumlarının yönetimine ilişkin kantitatif ve kalitatif analizler yapma ve elde edilen sonuçları uygulamaya dökme bilgi ve becerisine sahip olma.
6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan problemlerde gerçekçi, eleştirel ve yenilikçi düşünme ile karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
7. Sağlık yönetimi alanında meydana gelen değişimleri takip etme ve ülkenin sağlık sistemine katkıda bulunma yeteneğine sahip olma.
8. Grup çalışmasına katılma ve etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olma.
9. Sağlık yönetimine ilişkin mevcut hukuk kuralları ile etik değerlere hakim olma ve bunlara uygun davranma alışkanlığı kazanma.
10. Sağlık yönetimine ilişkin mesleki terminolojiye ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
11. Mevcut mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Program Profili


Bölümümüz öğrencileri dört yıllık lisans eğitimi sonrasında “fizyoterapist” unvanı alarak mezun olmaktadırlar. Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin tanımına göre fizyoterapistler sağlıklı kişilerde sağlığın korunması ve geliştirilmesini sağlarken, hastalık durumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanarak kişinin eski durumuna dönmesine ve iyileşmesine destek olur. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bilime dayalı çağdaş yöntemleri içeren temel ve klinik bilimlere ve öğrencilerin meslekleri boyunca kullanacağı teorik ve pratik derslere ilişkin bir eğitim sunmayı amaç edinmiştir.

Öğrenci Kabul Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri, programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Üst Derece Programlara Geçiş


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı, Protez-Ortez-Biomekanik Programı, Spor Fizyoterapistliği Programı, Nöroloji Fizyoterapistliği, Ortopedi Fizyoterapistliği gibi yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor klüplerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde akademisyen ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

Program Yeterlilikleri


1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 

2. Etik ilkeler çerçevesinde ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini uygular, değiştirir veya sonlandırır. 

3. Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 

4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini kanıta dayalı yaklaşımlarla etkin ve yeterli biçimde organize eder, sorunlara çözüm üretir. 

5. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 

6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar. 

7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bilgi Paketi

Program Profili


Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2016 tarihinde eğitim ve öğretim programına başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip “DİYETİSYEN” yetiştirir. Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir. Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen; besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, eğitim programlarını planlayan uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

Öğrenci Kabul Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Eşdeğer eğitim yapan fakültelerden yatay geçişlerde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile "Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" ve “Yüksek İhtisas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’’ hükümleri uygulanır. Fakülteye yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin kabul koşulları, muafiyet ve intibak işlemleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile belirlenir. Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Üst Derece Programlara Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES, YDS ve eş değerlikleri sınavlarından geçerli not almaları koşulu ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme


Beslenme ve Diyetetik lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu    Katsayı
AA    4,00 Başarılı
BA    3,50 Başarılı
BB    3,00 Başarılı
CB    2,50 Geçer
CC    2,00 Geçer
DC    1,50 Koşullu Geçer
DD    1,00 Başarısız Kalır
FD    0,50 Başarısız Kalır
FF    0,00 Başarısız Kalır

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırası ile DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencinin alması gereken zorunlu ders 180 AKTS'dir. Seçmeli dersler bütün derslerin %’ini oluşturmaktadır ve 60 AKTS'dir. Bölüm dışından alınabilecek seçmeli dersler, bütün seçmeli derslerin % 8'ini oluşturmaktadır. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenciler, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan yaz stajı ile koruyucu, tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olan stajlarını hastaneler ve diğer kuruluşlarda yaparak eğitimlerini tamamlamaktadır. Bir öğrenci bir dönemde; Klinik Beslenme Çocuk, Klinik Beslenme Erişkin, Toplu Beslenme Sistemleri ve Yüksek İhtisas Üniversitesi-Hastane ve Kurum Dışı Stajlarından en fazla ikisini programına alabilir.

İstihdam Olanakları


Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’dan gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği'ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD-European Federation of the Association of Dietitians) ve Uluslararası Diyetetik Konfederasyonu (ICDA-International Confederation of Associations of Dietetians) üyesidir.
Bölüm mezunlarının iş imkanı bulabildikleri alanlar ;

1. Hastanelerde klinik diyetisyen olarak;(Diyabet diyetisyenliği, renal diyetisyenlik, onkoloji diyetisyenliği, geriatri diyetisyenliği, bariatrik cerrahi diyetisyenliği, poliklinik diyetisyenliği, pediatri diyetisyenliği), nutrisyon diyetisyenliği, kardiyoloji diyetisyenliği,
2. Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda (okul, banka, kamu kuruluşu, oteller, kreşler, huzurevleri, yemek fabrikaları) kurum diyetisyeni olarak, 
3. Toplum Sağlığı Diyetisyenliği (aile sağlığı merkezleri),
4. Besin endüstrisinde Üretici firmalarda danışmanlık, ürün yöneticiliği, marketlerde ürün danışmanlığı, besin reklam şirketlerinde danışmanlık, ürün yöneticiliği, özel danışmanlık ve beslenme koçluğu,
5. Spor klüpleri, fitness merkezleri danışmanlığı,
6. Sporcu beslenme danışmanlığı,
7. Gazete, dergi yazarlığı, radyo ve TV programcılığı,
8. Eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen olarak,
9. Araştırma kurumlarında araştırmacı diyetisyen olarak çalışabilmektedirler.

Program Yeterlilikleri


1. Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
2. Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir.
3. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. 
4. Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir.
5. Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
6. Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.
7. Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.
8. Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. 
9. Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. 
10. Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. 
11. Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. 
12. Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. 
13. Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurar. 
14. Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. 

 

Dil ve Konuşma Terapisi Bilgi Paketi

Program Profili


Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesini, bozuklukların belirlenmesini ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla sağlık ve eğitim hizmeti boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapisti yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dil ve konuşma terapistleri dil ve konuşma terapisi alanında en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer ilgili alandan lisans eğitimlerinin üzerine yurt içi veya yurt dışında dil ve konuşma terapisi ( speech and language therapy)/ konuşma engelliler eğitimi (logopedics)/ dil ve konuşma patolojisi ( speech and language pathology)/ iletişim bozuklukları (communication disorders)/ konuşma bozuklukları (speech pathology) alanında lisans sonrası- diploma eğitimi ve lisansüstü (yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi yapan, sağlık ve eğitim alanında hizmet sunan meslek mensuplarıdır.

Öğrenci Kabul Koşulları


21/09/2018 tarihli ve 30542 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan genel kabul kriterlerine göre Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler bölüme kabul edilir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Eşdeğer eğitim yapan fakültelerden yatay geçişlerde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile "Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi" ve “Yüksek İhtisas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’’ hükümleri uygulanır. Fakülteye yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin kabul koşulları, muafiyet ve intibak işlemleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile belirlenir. Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Üst Derece Programlara Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES, YDS ve eş değerlikleri sınavlarından geçerli not almaları koşulu ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme


Dil ve Konuşma Terapisi lisans programında ölçme ve değerlendirme, “Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” uyarınca ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavı ile yapılır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı yapılabilir. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 4,00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Not Aralığı Katsayı Sonuç

AA

90-100

4,00

Başarılı

BA

85-89

3,50

Başarılı

BB

75-84

3,00

Başarılı

CB

70-74

2,50

Geçer

CC

60-69

2,00

Geçer

DC

50-59

1,50

Koşullu Geçer

DD

40-49

1,00

Başarısız Kalır

FD

30-39

0,50

Başarısız Kalır

FF

0-29

0,00

Başarısız Kalır

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 altına düşen öğrenci (DC) notu aldığı derslerden başarısız sayılır. Birinci yarıyıl hariç, kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri hariç, daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GANO’sunu 1,80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, GANO’sunu 1,80’e yükseltinceye kadar öncelikle (FF), (FD), (DD), (DC) harf notlu başarısız olduğu dersler olmak üzere daha önce aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlar. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Paketleri”nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ölçme ve Değerlendirme Sistemi hakkındaki tüm esaslar Üniversitemiz web sitesinde yer alan “Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırası ile DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları


Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanını alırlar.

Dil ve konuşma terapisi mezunlarının iş imkanı bulabilecekleri alanlar;

 • Hastaneler ( Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler vb.) ,
 • Sağlık Ocakları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı bakım evleri vb. , 
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb.,
 • Özel klinik ve danışmanlık merkezleridir.
 • Ayrıca, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

 

Program Yeterlilikleri


P1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.

P2. Mesleki alanında kazandığı bilgi, beceri ve ilgili teknolojiyi kullanarak, biyo-psiko-sosyal ve kültürel temelli bütüncül bir yaklaşımla önleme, fonksiyonel değerlendirme, ayırıcı tanılama, terapi ve rehabilitasyon uygulamalarını yapar.

P3. Multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner ekip içerisinde alanıyla ilgili sorumluluk alır ve gerekli işbirliğini yapar.

P4. Bağımsız olarak mesleki ve akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür; ekip üyesi olarak sorumluluk alır, gerekli iş süreçlerini analiz ederek yönetir ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

P5. Dil ve konuşma terapisi alanında gerekli teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak kanıta dayalı verileri toplar, kayıt tutar, yorumlar, sonuçları raporlar, güvenli bir şekilde belgeler, uygular ve izler.

P6. Dil ve konuşma terapisi alanında, kalite yönetimi ve sürekliliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olarak süreçlere uygun davranır.

P7. Bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkların bilinciyle uygun iletişim kurar; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır doğru bilgiyi aktarır.

P8. Toplum farkındalığı yaratmak ve koruyucu/önleyici gereksinimler ve sağlık politikalarını etkileme yönünde projeler üretir, araştırma yapar ve çeşitli faaliyetlerde bulunur.

P9.  Öz-eleştirel bir yaklaşımla kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.

P10. Birey olarak sürekli değişime açık olumlu tutumları, davranışları ve iletişimi ile topluma örnek olur; evrensel düzeyde demokrasi ve insan haklarına, toplumsal, kültürel, dilsel ve bireysel farklılıklara saygılı ve duyarlı davranır.

P11. Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere ve ilkelere uygun davranır ve hasta haklarını gözeterek mesleğini uygular.

P12. Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini kullanır, bulunduğu kurumdaki ihtiyaçlara, ailelere, profesyonellere ve diğer ilgili bireylere kendi bilgi ve tecrübelerini içeren bilgilendirmeler yapar, mesleğini tanıtır ve eğitim verir.

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile İlişkilendirme


Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi