Yüksek İhtisas Üniversitesi - Tıp Fakültesi Bilgi Paketi

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar.
 2. İnsan vücudundaki anormal yapılanma ve işleyişi sorgular, nitelikli bilimsel araştırmalara dayalı bilgilerle açıklar, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 3. Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir.
 4. Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar.
 5. Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 6. Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır.
 7. Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir.
 8. Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular.
 9. Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar.
 10. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir.
 11. Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
 12. Mesleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir.
 13. Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir.
 14. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve diğer meslekler ile ekip çalışması yapar.
 15. Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir.
 16. Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünselliği ve gizliliğine saygı gösterir
 17. Sağlık hizmetinde savunmasız grupları önemser, öncelik verir ve korur
 18. Sağlık uygulamaları sırasında oluşabilecek krizleri ve belirsizlikleri etkin olarak yönetir

 Ders İçerikleri

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Tıp Fakültesi’ne yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez. Başka bir tıp fakültesinden Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmak isteyenlerin kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık kontenjan bulunması, sınava girdikleri yıl aldıkları Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. 

Yatay geçiş koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nden ulaşılabilir. 

(Detaylı bilgi için bknz. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ)

Tıp doktoru diploması alan mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’ (TUS) ile uzmanlık programlarına yerleşebilirler veya Temel Tıp Bilimleri vb bölümlerde “doktora programları”na başvurabilirler. Uzmanlık eğitimi sonrasında ise yine ÖSYM tarafından yapılan “Yandal Uzmanlık Sınavı” ile yan dal programlarına girebilirler.

Tıp Fakültesi ölçme ve değerlendirme esasları, “Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz; TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ )

Söz konusu yönerge 02.10.2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz.; YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne göre; 


(Detaylı bilgi için bknz.;  TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ)

Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır;

a) Altı yıllık tıp fakültesi programının tüm derslerini başarmış olmak ve programın diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak, 
b) 360 AKTS’yi tamamlamış olmak, 
c) En az 2,00 GANO’ya sahip olmak yeterlidir. 

Mezuniyet koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden ulaşılabilir. 

(Detaylı bilgi için bknz.; YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)

(Detaylı bilgi için bknz.; ) TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Altı yıllık tıp fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar tıp doktoru ünvanını alırlar. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.

Tıp Fakültesi mezunları Tıp Doktoru olarak görev yapar. Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olan tıp doktorları ise üniversite hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimleri sırasında asistan doktor olarak görev alırlar.

Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programı mezunlarının;

- Uygun şekilde öykü alabilen, fizik muayene yapabilen, tanı koyucu girişimleri uygulayabilen ve kanıta dayalı, akılcı tedavileri uygulayabilen, tıbbi acillerde en etkin tedavi protokollerine karar verip uygulayabilen,
- Kendi ülkesindeki sağlık sorunlarını tanımlayabilecek, çözümler üretebilecek potansiyele sahip, halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilen, 
- Toplumla iç içe, sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilen,
- Neden sonuç ilişkileri kurabilen, bilimsel sorular sorarak bunlara yanıt arayabilme potansiyeline sahip, tıbbi araştırmaları planlama ve yürütme yetisine sahip, gerek hekimlik pratiği gerekse tıbbi araştırmalar sırasında etik ilkelere saygılı, yasal düzenlemelere bağlı, Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterecek. Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilen,
- Yönetici ve -lider olabilme vasıflarına sahip ancak aynı zamanda bir ekibin verimli bir üyesi olabilen,
- İletişim becerileri gelişmiş, sosyal, hastaları ve meslektaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilen,
- Bilgi teknolojilerini içinde bulunduğu çağa ayak uydurarak etkin bir şekilde kullanabilen, 
- Sosyal bilimler ile birlikte biyomedikal ve diğer mühendislik bilimlerinin ilkelerini, bilimsel bilgisini ve yöntemlerini tıbbi uygulamalara aktarabilecek ve bu bilim dalları ile iş birliği yapabilen yeterlilikte olacaktır.

 

Program Sorumluları :

Dekan
Prof. Dr. Zuhal AKTUNA
Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Aydın NADİR
Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK
Başkoordinatör
Prof. Dr. Zuhal AKTUNA


Koordinatörler Kurulu


Dönem 1 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TELKOPARAN AKILLILAR (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZER (Dönem 1 Koordinatör yardımcısı)

 Öğr. Gör. Veysel BASKIN (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem 2 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Olkar Albdulmaced (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem  3 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BABA (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem 4 Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mukadder Ayşe BİLGİÇ (Dönem 4 Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşe Esra YILMAZ (Dönem 4 Koordinatörü yardımcısı)

Doç. Dr. Türkan GÜLPINAR (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Gül BORA MAKAL (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru YÜCE (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

 – (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Prof. Dr. Ayşe Esra Yılmaz (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye ALTAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Prof. Dr. Beril AKMAN (İç Hastalıkları staj sorumlusu )

 (İç Hastalıkları staj sorumlusu yardımcısı )

 (Genel Cerrahi staj sorumlusu)

Prof. Dr. Zehra Candan İLTEMUR DUVAN (Kadın Hastalıkları ve Doğum staj sorumlusu )

Doç. Dr. Türkan GÜLPINAR (Kadın Hastalıkları ve Doğum staj sorumlusu yardımcısı )

Prof. Dr. Erdoğan İLKAY (Kardiyoloji staj sorumlusu )

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZKAN (Kardiyoloji staj sorumlusu yardımcısı )

(Kardiyoloji staj sorumlusu yardımcısı )

 (Göğüs Hastalıkları staj sorumlusu)

Doç. Dr. İnanç GÜVENÇ - (Radyoloji ve Nükleer Tıp staj sorumlusu) 

Dönem 5 Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Meltem Refiker EGE (Koordinatör)

(Dönem 5 Koordinatör yardımcısı)

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALYANAK(Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Efe GÜNER(Koordinatör yardımcısı)

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK - Anesteziyoloji ve Reanimasyon staj sorumlusu 

Doç. Dr. Ali ERDEM - Beyin ve Sinir Cerrahisi staj sorumlusu 

- Çocuk Cerrahisi staj sorumlusu 

...- Deri ve Zührevi Hastalıklar staj sorumlusu 

... - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon staj sorumlusu 

 - Göz Hastalıkları staj sorumlusu 

 -  Kalp ve Damar Cerrahisi-Göğüs Cerrahisi staj sorumlusu 

 - Enfeksiyon Hastalıkları staj sorumlusu 

Doç. Dr. Taylan GÜN - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları staj sorumlusu 

Dr. Öğr Üyesi – Onur Serdar GENÇLER - Nöroloji staj sorumlusu 

Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK-Ortopedi ve Travmatoloji staj sorumlusu 

- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi staj sorumlusu 

Prof. Dr. Ali BOZKURT - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu 

Doç. Dr. M. Fuat ÖZCAN - Üroloji staj sorumlusu 

Prof. Dr. Ali BOZKURT -  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları staj sorumlusu  

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA - Akılcı İlaç Kullanımı staj sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HASMAN - Acil Tıp staj sorumlusu 

 -  Adli Tıp staj sorumlusu  

- Seçmeli ders staj sorumlusu

 

Dönem 6 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Tonguç GÜNEŞ (Koordinatör)

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan HASMAN (Koordinatör yardımcısı )  

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.