Yüksek İhtisas Üniversitesi - Tıp Fakültesi Bilgi Paketi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim dili Türkçe'dir. 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Entegre sistem ve Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) birlikteliğini kapsayan Hibrit Sistemdir.

Entegre sistem, dönem I, II ve III de ders konuları arasında birlik sağlamak amacıyla, farklı anabilim/bilim dalları tarafından organ sistemleri zemininde farklı saatlerde aynı ders kurulu içinde benzer konuların koordine bir şekilde işlenmesidir. Entegre sistem içinde ayrıca hekimliğe uyum programları kapsamında Probleme Dayalı Öğrenim de yapılmaktadır. 

Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel hücre ve doku bilgisi, fizyolojisi, biyokimyası, iskelet, kas ve eklem anatomisi, mikroorganizmaların genel özellikleri, canlılığın fiziksel kanunlarla ve yasalarla açıklanması, toplum sağlığı sorunları ve temel kavramları ile genetiğin temelleri verilmektedir.

İkinci dönemde organizmada organların embriyonik gelişimlerini, anatomik ve histolojik yapılarını ve işlevlerini tanımlama, organizmanın fizyolojisini, sistemlerin işlevlerinin biyofiziksel anlamlarını kavrama, gerçekleşen önemli metabolik olaylar ve enerji kazanımı, metabolik hastalıkların laboratuvar tanısı bilgileri verilmektedir. Ayrıca hastalıkların etyopatogenezi, morfolojik ve klinik ilişkisi, hücre zedelenmesi, adaptasyon ve iltihabın patolojisi, bağışıklık sisteminin çalışması ve fonksiyonlarının kavranması amaçlanmaktadır. İlaçların absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması, ıtrahı, temel etki mekanizmaları, ilaçlara direnç ve ilaç etkileşimleri olmak üzere ilaçlar hakkında temel bilgi de verilmektedir.

 Üçüncü dönemde hastalıkların; etyopatogenezi, farmakolojisi, mikrobiyolojisi, klinik radyolojik ve laboratuvar bulguları ile tanı ve tedavi yöntemleri, halk sağlığı uygulamaları ve yaklaşımı ile ilgili güncel bilgileri kazandırma, hekimlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları edindirme amaçlanmaktadır.

Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlara ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve dersler ve konseylere ek olarak seminerler de yapılır. 
Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Tıp Fakültesi’ne yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez. Başka bir tıp fakültesinden Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmak isteyenlerin kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık kontenjan bulunması, sınava girdikleri yıl aldıkları Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. 

Yatay geçiş koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nden ulaşılabilir. 

(Detaylı bilgi için bknz. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ)

Tıp doktoru diploması alan mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’ (TUS) ile uzmanlık programlarına yerleşebilirler veya Temel Tıp Bilimleri vb bölümlerde “doktora programları”na başvurabilirler. Uzmanlık eğitimi sonrasında ise yine ÖSYM tarafından yapılan “Yandal Uzmanlık Sınavı” ile yan dal programlarına girebilirler.

Tıp Fakültesi ölçme ve değerlendirme esasları, “Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz; TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ )

Söz konusu yönerge 02.10.2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz.; YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne göre; 


(Detaylı bilgi için bknz.;  TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ)

Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır;

a) Altı yıllık tıp fakültesi programının tüm derslerini başarmış olmak ve programın diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak, 
b) 360 AKTS’yi tamamlamış olmak, 
c) En az 2,00 GANO’ya sahip olmak yeterlidir. 

Mezuniyet koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden ulaşılabilir. 

(Detaylı bilgi için bknz.; YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)

(Detaylı bilgi için bknz.; ) TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Altı yıllık tıp fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar tıp doktoru ünvanını alırlar. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.

Tıp Fakültesi mezunları Tıp Doktoru olarak görev yapar. Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olan tıp doktorları ise üniversite hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimleri sırasında asistan doktor olarak görev alırlar.

Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programı mezunlarının;

- Uygun şekilde öykü alabilen, fizik muayene yapabilen, tanı koyucu girişimleri uygulayabilen ve kanıta dayalı, akılcı tedavileri uygulayabilen, tıbbi acillerde en etkin tedavi protokollerine karar verip uygulayabilen,
- Kendi ülkesindeki sağlık sorunlarını tanımlayabilecek, çözümler üretebilecek potansiyele sahip, halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilen, 
- Toplumla iç içe, sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilen,
- Neden sonuç ilişkileri kurabilen, bilimsel sorular sorarak bunlara yanıt arayabilme potansiyeline sahip, tıbbi araştırmaları planlama ve yürütme yetisine sahip, gerek hekimlik pratiği gerekse tıbbi araştırmalar sırasında etik ilkelere saygılı, yasal düzenlemelere bağlı, Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterecek. Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilen,
- Yönetici ve -lider olabilme vasıflarına sahip ancak aynı zamanda bir ekibin verimli bir üyesi olabilen,
- İletişim becerileri gelişmiş, sosyal, hastaları ve meslektaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilen,
- Bilgi teknolojilerini içinde bulunduğu çağa ayak uydurarak etkin bir şekilde kullanabilen, 
- Sosyal bilimler ile birlikte biyomedikal ve diğer mühendislik bilimlerinin ilkelerini, bilimsel bilgisini ve yöntemlerini tıbbi uygulamalara aktarabilecek ve bu bilim dalları ile iş birliği yapabilen yeterlilikte olacaktır.

 

Program Sorumluları :

Dekan
Prof. Dr. Zuhal AKTUNA
Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Aydın NADİR
Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK
Başkoordinatör
Prof. Dr. Zuhal AKTUNA


Koordinatörler Kurulu


Dönem 1 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TELKOPARAN AKILLILAR (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZER (Dönem 1 Koordinatör yardımcısı)

 Öğr. Gör. Veysel BASKIN (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem 2 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Olkar Albdulmaced (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem  3 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BABA (Koordinatör yardımcısı)

 

Dönem 4 Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mukadder Ayşe BİLGİÇ (Dönem 4 Koordinatörü)

Prof. Dr. Ayşe Esra YILMAZ (Dönem 4 Koordinatörü yardımcısı)

Doç. Dr. Türkan GÜLPINAR (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Gül BORA MAKAL (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru YÜCE (Dönem 4 Koordinatör yardımcısı)

 – (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Prof. Dr. Ayşe Esra Yılmaz (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye ALTAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu )

Prof. Dr. Beril AKMAN (İç Hastalıkları staj sorumlusu )

 (İç Hastalıkları staj sorumlusu yardımcısı )

 (Genel Cerrahi staj sorumlusu)

Prof. Dr. Zehra Candan İLTEMUR DUVAN (Kadın Hastalıkları ve Doğum staj sorumlusu )

Doç. Dr. Türkan GÜLPINAR (Kadın Hastalıkları ve Doğum staj sorumlusu yardımcısı )

Prof. Dr. Erdoğan İLKAY (Kardiyoloji staj sorumlusu )

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZKAN (Kardiyoloji staj sorumlusu yardımcısı )

(Kardiyoloji staj sorumlusu yardımcısı )

 (Göğüs Hastalıkları staj sorumlusu)

Doç. Dr. İnanç GÜVENÇ - (Radyoloji ve Nükleer Tıp staj sorumlusu) 

Dönem 5 Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Meltem Refiker EGE (Koordinatör)

(Dönem 5 Koordinatör yardımcısı)

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALYANAK(Koordinatör yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Efe GÜNER(Koordinatör yardımcısı)

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK - Anesteziyoloji ve Reanimasyon staj sorumlusu 

Doç. Dr. Ali ERDEM - Beyin ve Sinir Cerrahisi staj sorumlusu 

- Çocuk Cerrahisi staj sorumlusu 

...- Deri ve Zührevi Hastalıklar staj sorumlusu 

... - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon staj sorumlusu 

 - Göz Hastalıkları staj sorumlusu 

 -  Kalp ve Damar Cerrahisi-Göğüs Cerrahisi staj sorumlusu 

 - Enfeksiyon Hastalıkları staj sorumlusu 

Doç. Dr. Taylan GÜN - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları staj sorumlusu 

Dr. Öğr Üyesi – Onur Serdar GENÇLER - Nöroloji staj sorumlusu 

Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK-Ortopedi ve Travmatoloji staj sorumlusu 

- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi staj sorumlusu 

Prof. Dr. Ali BOZKURT - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları staj sorumlusu 

Doç. Dr. M. Fuat ÖZCAN - Üroloji staj sorumlusu 

Prof. Dr. Ali BOZKURT -  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları staj sorumlusu  

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA - Akılcı İlaç Kullanımı staj sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HASMAN - Acil Tıp staj sorumlusu 

 -  Adli Tıp staj sorumlusu  

- Seçmeli ders staj sorumlusu

 

Dönem 6 Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Tonguç GÜNEŞ (Koordinatör)

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan HASMAN (Koordinatör yardımcısı )  

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.