Yüksek İhtisas Üniversitesi - Optisyenlik Programı Bilgi Paketi

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrencilere kapılarını açan Optisyenlik Programının amacı, göz hastalıkları uzmanı tarafından tanısı konulmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için gözlük camlarının hazırlanmasından, camların kişiye ve hastanın durumuna uygun çerçevelere yerleştirmesinden, cam ve çerçevenin göze ve fizyolojik özelliklere uyumunun sağlamasından sorumlu olan nitelikli Optisyenler yetiştirmektir. Üniversitemiz optisyenlik programında, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak optisyenlik temel derslerin yanısıra, göz ve insan anatomisine hakim, yabancı dil becerisi yüksek, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere önem veren, ekip çalışmalarını yürütebilen, iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin bilincinde, girişimci ve kültürlü bireyler olmalarını sağlayacak bölüm dersleri de verilmektedir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi esas alınmaktadır.

Optisyenlik Programından mezun olan öğrencilerimiz isterlerse DGS sınavına girerek Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fizik lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıllık önlisans eğitimini tamamlayan öğrenciler “Optisyen” ünvanını alırlar.

Optisyenlik Programını başarı ile tamalayan öğrenci;

P.Y.1. Optisyenlik alanında gerekli literatür bilgisine ve bu bilgiyi uygulayabilme becerisine sahiptir.

P.Y.2. Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklayabilir.

P.Y.3. Eğitimi boyunca elde edindiği bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.

P.Y.4. Ekip çalışmasında uyumlu, etkin çalışabilme becerisi gösterir ve karşılaşılan sorunlara ekip üyesi olarak çözüm önerileri getirir.

P.Y.5. Kullanılan cihazlarda beklenmeyen bir problem ile karşılaşıldığında sorunu tanımlayabilir ve çözüm yolları bulabilir.

P.Y.6. Alanındaki mevcut eksiklikleri tespit edebilir ve yenilikçi öneriler geliştirebilir.

P.Y.7. Temel güvenlik eksikliklerini tespit ederek sorunu giderme yolları arar.

P.Y.8. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle üst düzey bilgiyi sorgulayarak, değişen sağlık mevzuatları ve sağlık hukuğu konusunda bilgi sahibi olur.

P.Y.9. Yabancı dil bilgisiyle doğru bilgiye erişmede daha geniş kapsamlı kaynak taraması yapabilir, dünyadaki gelişmeleri takip ederek göz hastalıkları ve tedavi önerileri konusunda kendini geliştirebilir.

P.Y.10. Temel mesleki yazılım programlarına hakim olmakla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilir.

P.Y.11. Laboratuvar veya diğer çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahiptir.

P.Y.12. İnsan vücudundaki sistemlere, temel yapılara ve anatomiye hakimdir.

P.Y.13. İnsan davranışlarının önemli kalıplarını keşfederek hastayı anlayabilir, etkili iletişim kurabilir, bilgi ve becerisiyle ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirebilir.

P.Y.14. Göz anatomisi, gözün fizyolojisi, göz hastalıkları ve görme sağlığı alanlarında temel bilgilere sahiptir.

P.Y.15. Reçeteye göre tedaviye en uygun görme gereçlerinin istenilen diyoptride, optik merkez, gözlük camı ham maddesi ve çerçevenin fiziki özellikleri de dikkate alınarak seçimi, hazırlanması ve kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilir.

P.Y.16. Etkileşim içinde olduğu diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışma yürütebilir.

P.Y.17. Mesleki etik kurallarını uygulama bilinci taşıyarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

P.Y.18. Genel Geomerik Optik, Fizik ve Matematik bilgilerini kullanabilirler.

P.Y.19. Sosyal ve kültürel yönden kişisel gelişimine olanak sağlar.  

Pdf%20iconTYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi-OPT dosyasını indirmek için tıklayınız.

Program Başkanlığı

Program Başkanı 
Öğr. Gör. Sevcan Utaş Cobuloğlu

İletişim : sevcanutas@yiu.edu.tr

Program Koordinatörleri

Öğr. Gör. Sevcan Utaş Cobuloğlu
(I.Sınıf Koordinatörü) 
İletişim: sevcanutas@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Özlem BARİN
(II.Sınıf Koordinatörü)
İletişim: ozlembarin@yiu.edu.tr

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN
(Staj Koordinatörü)
İletişim: elifhilalsen@yiu.edu.tr

 

Zanaatkarlık içeren bir meslek olan optisyenlik, gelişen teknoloji ve artan ürün çeşitliliği ile her zaman kendisini geliştiren ve geleceğe taşıyan bir meslektir. 2 yıllık önlisans optisyenlik programına devam ederek mezun olan öğrencilerimiz, optik malzeme üretimi yapılan fabrikalarda veya ilgili işletmelerde optisyen ve yönetici olarak çalışabilecekleri gibi isterlerse kendi optik mağazalarını açarak numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satma, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapma yetkisine de sahip olurlar. Ayrıca optik gözlükçülüğün yanısıra neredeyse eşdeğer hacme sahip güneş gözlüğü piyasasının bulunması da optisyenlerin çalışma alanlarını genişletmektedir.

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri kurumları ilgili yarıyılında Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,

2- Öğrenci İşleri Personelinden  alacakları Yaz Staj formlarını; iki (2) nüsha şeklinde doldurmaları,  staj yapacakları  kurumlara ve  yüksekokul müdürlüğüne onaylatmaları

3- SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları- kimlik fotokopileri ile birlikte tek dosya halinde  staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


Stajını tamamlayan öğrenciler;

4- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 

5- Yaz Stajı İçin Gerekli Ekler:

  • T.C. kimlik fotokopisi
  • Müstehaklık Belgesi

Önemle Duyurulur. 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.