Yüksek İhtisas Üniversitesi - Elektronörofizyoloji Programı Bilgi Paketi

Elektronörofizyoloji programında; merkezi sinir sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonların bozulması sonucu oluşan sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek tekniker yetiştirilmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Elektronörofizyoloji Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki dersler yanında, nörolojik yaklaşımla temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. İkinci yıl mesleki derslerinin uygulamalarını Okulun uygun gördüğü hastane ve/ veya hastanelerde yapacaklardır. Programın temel amacı, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (EMG), uyarılmış potansiyeller (UP) ile uyku ve polisomnografi (PSG) alanlarında çekim yapabilen, intraoperatif nöromonitorizasyon (İON) sağlayabilen sağlık teknikeri yetiştirmektir. Ayrıca sosyal ve kültürel alanda seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Elektronörofizyoloji önlisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve TC üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir.

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Elektronörofizyoloji önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav, ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Elektronörofizyoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve elektrofizyoloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinde nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, elektroensefalografi, elektronöromiyografi, uyarılmış potansiyeller ve uyku birimlerinde ayrıca ameliyathanelerde ve yoğun bakım birimlerinde sağlık teknikeri olarak çalışabilirler. Üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak da istihdam edilebilirler.

P.Y.1. Elektronörofizyoloji alanına özgü modern teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

P.Y. 2. Elektronörofizyoloji alanının gerektirdiği bilgilere sahiptir ve bu bilgileri meslek hayatında gerek hasta odaklı gerekse problem çözme odaklı kullanır.

P.Y. 3. Elektronörofizyoloji mesleki alanında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve teknolojileri kullanır.

P.Y. 4. Elektronörofizyoloji etkinlik alanlarında temel insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.

P.Y. 5. Mesleki sorumluluk bilinci taşır ve bu bilinçle tüm sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.

P.Y. 6. Göreve has bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu taşır ve yerine getirir, literatüre üst düzey katkıda bulunacak seviyede araştırma yapar.

P.Y. 7. Güvenli ve kaliteli sağlık hizmetinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde rol alan ve öncülük eden örgütsel yapı ve sistemlere liderlik eder.

P.Y. 8. Mesleğiyle alakalı bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve gerek meslektaşları, gerekse hastalarla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil kullanır.

P.Y. 9. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu aktif öğrenme yaklaşımını benimser. Değişim ve sürekli gelişim için çaba gösterir.

P.Y. 10. Elektronörofizyoloji teknikerliği profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olur ve meslek imajının gelişimine katkıda bulunur.

P.Y. 11. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisi, bilimsel düşünme ve problem çözme yaklaşımını etkin olarak kullanır.

P.Y. 12. Mesleki etkinlik alanlarında bireyler, disiplinler ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır.

Program Başkanı 
Öğr.Gör. Ayşegül USTA 

İletişim : aysegulusta@yiu.edu.tr

Program Koordinatörleri

Öğr. Gör. Seher Berna KIRDÖK TANŞU
(I.Sınıf Koordinatörü)

(II. Sınıf Koordinatörü)

Öğr. Gör. Ayşegül USTA
(Staj Koordinatörü)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1- Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 

2- Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.
Doc  MESLEKİ UYGULAMA FORMU (FORM 2)
Doc  SGK BİLDİRGESİ (FORM 3)

3- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.
Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ (FORM 4)

5- EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Önemle Duyurulur.
 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.