Yüksek İhtisas Üniversitesi - Anestezi Programı Bilgi Paketi

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Anestezi programın vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Anestezi teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır. Anestezi Programı, Anestezi ve reanimasyon alanında anestezi uygulamaları için hastayı, anestezi cihazları ve ilaçlarını hazırlayabilen, genel anestezi uygulamalarını sorumlulukları kapsamında yerine getirebilen, hastayı anestezi süresince takip edebilen, hastada gelişebilecek komplikasyonları fark ederek gerekli önlemleri alabilen, anestezinin sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan, postoperatif dönemde hastayı izleyen, değerlendirebilen, aynı zamanda mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireyleri yetiştirerek sağlık hizmetleri alanına katkıda bulunacaktır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacak olan Anestezi Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. Ankara ili içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun gördüğü hastanelerde yapacaklardır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Anestezi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine esas alınmaktadır.

Anestezi Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Anestezi önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu    Katsayı
AA    4,00 Başarılı
BA    3,50 Başarılı
BB    3,00 Başarılı
CB    2,50 Geçer
CC    2,00 Geçer
DC    1,50 Koşullu Geçer
DD    1,00 Başarısız Kalır
FD    0,50 Başarısız Kalır
FF    0,00 Başarısız Kalır

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun Anestezi Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar ön lisans derecesi ile, “Anestezi Sağlık Teknikeri” unvanını alırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve alanında uzmanlaşmış hastanelerde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

Anestezi Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;
P.Y.1. Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

P.Y.2. Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.

P.Y.3. Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.

P.Y.4. Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.

P.Y.5. Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.

P.Y.6. Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar

P.Y.7. Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.

P.Y.8. Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir.

P.Y.9. Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.

P.Y.10. Kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.

P.Y.11. Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar.

P.Y.12. Kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

Program Başkanlığı

Program Başkanı 
Öğr.Gör.Kübra AYMELEK HACIOSMANOĞLU

İletişim : kubraaymelek@yiu.edu.tr

Program Koordinatörleri

Öğr. Gör. Emel KÜLEKCİ
(I.Sınıf Koordinatörü)

Öğr.Gör.Bircan KOLÇAK
(II.Sınıf Koordinatörü)

Öğr. Gör. Kübra AYMELEK HACIOSMANOĞLU
(Staj Koordinatörü)

 

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1. Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 
2. Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.

Doc  MESLEKİ UYGULAMA FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3. Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4. Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ

5. EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, 
ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi

İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.