Yüksek İhtisas Üniversitesi - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Zühal AKTUNA

Prof. Dr. Feyza Ayşenur PAÇ

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Doç. Dr. Fatma Fulya KÖYBAŞIOĞLU

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Alişan BALTACI

 

Sekreteryadan Sorumlu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Elanur SEVEN

 

goaek@yiu.edu.tr

Başvuru İşlemleri

**Önemli Duyuru**

COVID-19 ile ilgili olarak yapılacak araştırmaların başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu onayı bulunmalıdır.

Bilimsel Araştırma Platformu onay başvurusu https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir.

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU’NDA DEĞERLENDİRMEYE
ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İlaç araştırması niteliği taşımayan ve girişimsel olmayan araştırmalar Yüksek İhtisas
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nda değerlendirilebilecektir.
2. Ticari firma tarafından desteklenen ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul
edilmeyecektir.
3. Etik kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurular toplantı
gündemine alınabilecektir.
4. Başvuru dosyası 1 adet asıl ve 1 adet kopya toplam 2 nüsha ve her bir dosyada 1’er CD
olacak şekilde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir. Aynı zamanda YİÜ ana sayfasında
yer alan Etik Kurullar bölümünden elektronik ortamda da başvuruların yapılması
gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Başvuru formu (Başvuru dosyasında başvuru formu ile birlikte ‘İçindekiler’ bölümü de
  yer almalıdır.)
 • Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların YÖKSİS formatlı güncel özgeçmişleri (YÖKSİS formatında özgeçmiş bulunmaması durumunda aşağıda paylaşılan format kullanılmalıdır)
 • Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar) (Metin içerisinde kaynakça
  belirtilmelidir.)
 • Ünite amiri/anabilim dalı başkanı/dekan onayı veya akademik kurul kararı
 • Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa
  çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.)
 • Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş) (Eğer bütçe talebi yoksa yazılı olarak "Bütçe talebimiz yoktur" ifadesi evraka eklenmelidir)
 • İKU Taahhütnamesi’nin okunduğuna dair belge (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar
  tarafından imzalı)
 • Helsinki Bildirgesi’nin okunduğuna dair belge (Tüm sayfaları çalışmaya katılan tüm
  araştırıcılar tarafından imzalanmış olarak)
 • Makaleler (3 adet)
 • Başvuru için teslim edilen başvuru dosyalarının ikisinin de ıslak imzalı olması gerekmektedir.
 • Araştırmacı Katkı Beyan Formu doldurulmalıdır.
 • CD ile teslim edilen evrakların birleştirilmiş tek bir PDF dosyası şeklinde olması gerekmektedir.

Pdf%20iconBaşvuruda İstenilen Belgeler

Pdf%20iconBaşvuru Formu(PDF)

DocBaşvuru Formu(DOC)

Pdf%20iconÖzgeçmiş Formu(PDF)

DocÖzgeçmiş Formu(DOC)

DocAraştırma Bütçe Formu

Pdf%20iconDünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

Pdf%20iconBilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu (Örnektir)

Docİyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi

DocEtik Kurul Başvuru Dilekçesi

Pdf%20iconBaşvuru Kontrol Listesi

DocAraştırmacı Katkı Beyan Formu

Öğr. Gör. Elanur SEVEN

İletişim: (312) 329 1010 - Dahili: 1201

goaek@yiu.edu.tr

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.