Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

 Program Profili


Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programının temel amacı, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemeyi ameliyata hazır hale getiren, ameliyathaneyi ameliyatın özelliğine göre hazırlayan, cerrahi ekibe malzeme sağlayan ve ameliyat sırasında destek veren sağlık teknikerini yetiştirmektir. Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi teknolojinin ilerlemesi, ameliyathane hizmetlerinde yeni teknolojiyi kullanabilecek eğitimli insan gücüne ihtiyacı doğurmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Ameliyathane Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

 Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir.

 

 

Üst Dereceye Geçiş

 


Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır

 

Ölçme Değerlendirme


Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,00 Başarılı

BA

3,50 Başarılı

BB

3,00 Başarılı

CB

2,50 Geçer

CC

2,00 Geçer

DC

1,50 Koşullu Geçer

DD

1,00 Başarısız Kalır

FD

0,50 Başarısız Kalır

FF

0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 

 Ölçme Değerlendirme


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 123 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

 Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile, Sağlık Teknikeri ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri ünvanını alırlar.

İstihtam Olanakları


Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal hastanelerinde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

 Programa Yeterlilikleri


Ameliyathane Hizmetleri Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

 • P.Y.1. Ameliyat odasını malzeme ve ekipman yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 • P.Y.2.Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
 • P.Y.3.Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilir.
 • P.Y.4.Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.
 • P.Y.5. Ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğinin sağlar.
 • P.Y.6. Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • P.Y.7. Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
 • P.Y.8. Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.
 • P.Y.9. Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.
 • P.Y.10.Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.
 • P.Y.11. Diğer sağlık ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme becerisi geliştirir.
 • P.Y.12. Ameliyat sırasında uzman doktorun kontrolünde cerrahi ekibe dahil olabilir.
 • P.Y.13. Yenilik, değişim ve sürekli gelişim önceliğine karşı tutum geliştirir.

 

 

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile İlişkilendirme

  Ameliyathane Hizmetleri Programı Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile İlişkilendirme PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

Anestezi Programı

Program Profili


Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Anestezi programın vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Anestezi teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır. Anestezi Programı, Anestezi ve reanimasyon alanında anestezi uygulamaları için hastayı, anestezi cihazları ve ilaçlarını hazırlayabilen, genel anestezi uygulamalarını sorumlulukları kapsamında yerine getirebilen, hastayı anestezi süresince takip edebilen, hastada gelişebilecek komplikasyonları fark ederek gerekli önlemleri alabilen, anestezinin sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan, postoperatif dönemde hastayı izleyen, değerlendirebilen, aynı zamanda mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireyleri yetiştirerek sağlık hizmetleri alanına katkıda bulunacaktır. Anestezi Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Anestezi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine esas alınmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 


Anestezi Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Anestezi önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

  

Katsayı

AA

  

4,00 Başarılı

BA

  

3,50 Başarılı

BB

  

3,00 Başarılı

CB

  

2,50 Geçer

CC

  

2,00 Geçer

DC

  

1,50 Koşullu Geçer

DD

  

1,00 Başarısız Kalır

FD

  

0,50 Başarısız Kalır

FF

  

0,00 Başarısız Kalır

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 122 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun Anestezi Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

 Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar ön lisans derecesi ile, “Anestezi Sağlık Teknikeri” unvanını alırlar.

 

İstihdam Olanakları


Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve alanında uzmanlaşmış hastanelerde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

 Program Yeterlilikleri


Anestezi Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

P.Y.1. . Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve

nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri

mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

P.Y.2. . Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını bilir, gelişebilecek komplikasyonları tanır.

P.Y.3. Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi

uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde anestezi uzmanıyla birlikte yer alır.

P.Y.4. Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi

formları ile alınmasının bilincindedir.

P.Y.5. Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik

ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.

P.Y.6. Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitörizasyonu

gerçekleştirme işlemlerini bilir.

P.Y.7. Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı

takip edebilme yetisine sahiptir.

P.Y.8. Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve

analjezik uygulamalarını bilir.

P.Y.9. Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması,

bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını bilir.

P.Y.10. Kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.

P.Y.11. Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımları bilir, güvenli hasta transportu

sağlar.

P.Y.12. Kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu

öğrenme bilinciyle güncelleyip gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer

çalışmalara katılır.

 

 

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Program Profili


   Hekimlerin 20-30 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman Tıbbi Cihazlara olan ihtiyaçları artmıştır ve her geçen gün de artmaktadır. Günümüz modern hastanelerinde binlerce çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır. Biyomedikal cihazların tasarımı ve üretimi aşamasında bulunabilecek, test ve kalibrasyon yapabilecek, tıbbi cihazların periyodik bakım ve kontrolünden sorumlu olacak, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip ara elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Program aşağıdaki bahsi geçen tüm süreçler için donanımlı ve yetkin Biyomedikal Cihaz Teknisyenleri yetiştirmeyi hedefler.

 • Sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan cihazların tasarım ve üretim aşamasında bulunması
 • Tıbbi Cihazların ilgili sağlık kurullarında kurulumunu yapabilmesi 
 • Tıbbi Cihazların uygulama eğitimlerini hekim veya sağlık çalışanlarına verilmesi,
 • Tıbbi Cihazların periyodik bakım ve kontrollerinin takibi,
 • Tıbbi Cihazların arızalanması durumunda müdahale edilerek, sorunlarının giderilmesi,
 • Hastanedeki Tıbbi Cihazların envanterinin güncelleştirilmesi.
 • Kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi, proje tabanlı çalışmalar yapabilen nitelikli biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmek hedeflenmektedir.

   Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde bulunan hasta başı monitörleri, elektrokardiyograflar, kan gazı analizörleri, röntgen cihazları, elektrokoterler, defibrilatörler, anestezi cihazları, kalp pilleri, spirometreler, tansiyon aletleri, diyatermi cihazları ve benzeri cihazları medikal cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kurlum, söküm ve testinden sorumludur. Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde yaptıkları bakım onarım için multimetre, havya, bilgisayar yazılımları ve mekanik cihazların bakımı için gerekli malzemeyi kullanırlar. Cihaz bakımı için gerekli mekanik, elektrik, elektronik bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Biyomedikal teknikerleri gerekli durumlarda hastanelerdeki sağlık personeline cihazların kullanımı konusunda eğitir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’ndan mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

 • Makine Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler. Üniversitemizin bir sağlık üniversitesi olmasından ötürü her türlü olanak öğrencilerimize sağlanmaktadır. Ayrıca bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi’ne bakılabilir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş


Ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde,

 

 

 • Makine Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiLisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme


Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,00 Başarılı

BA

3,50 Başarılı

BB

3,00 Başarılı

CB

2,50 Geçer

CC

2,00 Geçer

DC

1,50 Koşullu Geçer

DD

1,00 Başarısız Kalır

FD

0,50 Başarısız Kalır

FF

0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 

 

 Mezuniyet Koşulları


Bir öğrencinin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programından mezun olabilmesi için: tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 125 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

 Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile Biyomedikal Cihaz Teknikeri ünvanını alırlar.

 İstihdam Olanakları


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, özel veya devlet hastanelerin Klinik Mühendislik birimlerinde ve biyomedikal biriminde Biyomedikal Teknikeri olarak çalışabilmekte veya kendi iş yerlerini kurabilmektedirler. Ayrıca özel medikal firmalarda, biyomedikal ürün satan mağazalarda, biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz kalibrasyon merkezlerinde teknik servis veya satış elamanı olarak çalışabilmektedirler. Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak bu mesleğe olan gereksinim giderek artacaktır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak medikal teknolojideki gelişmeler mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

 

Program Yeterlilikleri


Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarı ile tamamlayan öğrenci,

P.Y.1.Karşılaştığı problemlerin çözümünde bilimsel yöntemler kullanır ve problem çözme becerisini geliştirir.

P.Y.2.Tanı, teşhiş ve tedavi alanında kullanılan tüm alet, cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olur.

P.Y.3. Tıbbi Cihazların kurulum, test, bakım ,onarım ve kalibrasyonunun gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanır.

P.Y.4. Alanındaki mevcut teknoloji ile yeni teknolojiyi mükayese edebilir.

P.Y.5. Tıbbi cihazların tasarım ve üretim aşamalarında rol alabilecek bilgi ve beceri kazanır.

P.Y.6. Başta meslektaşları olmak üzere diğer tüm sağlık çalışanlarıyla aynı terminolojide iletişim kurar.

P.Y.7. Mesleki görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere uygun davranır.

P.Y.8. Arıza arama- bulma teknikleri, üretici firma teknik dokümanları ve koruyucu bakım talimatnamelerini bilir.

P.Y.9.Bilişim teknolojileri ve bilgisayarı mesleki/teknik ihtiyaçları düzeyinde kullanır

P.Y.10. Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir.

P.Y.11. Tıbbi cihazların satın alınması sırasında şartname hazırlama ve cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.

P.Y.12.Çevre koruma, İş sağlığı ve güvenliği ve Kalite konularında yeterli bilince sahiptir.

P.Y.13. Sosyal ve kültürel yönden kişisel gelişimine olanak sağlar.

 

 

 

Elektronörofizyoloji Programı

Program Profili


Elektronörofizyoloji programında; merkezi sinir sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonların bozulması sonucu oluşan sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek tekniker yetiştirilmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Elektronörofizyoloji Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki dersler yanında, nörolojik yaklaşımla temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. İkinci yıl mesleki derslerinin uygulamalarını Okulun uygun gördüğü hastane ve/ veya hastanelerde yapacaklardır. Programın temel amacı, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (EMG), uyarılmış potansiyeller (UP) ile uyku ve polisomnografi (PSG) alanlarında çekim yapabilen, intraoperatif nöromonitorizasyon (İON) sağlayabilen sağlık teknikeri yetiştirmektir. Ayrıca sosyal ve kültürel alanda seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Elektronörofizyoloji önlisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve TC üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş


Elektronörofizyoloji önlisans programından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Elektronörofizyoloji önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav, ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 

Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar ön lisans derecesi ile “Elektronörofizyoloji Teknikeri” unvanını alırlar.

 

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

 

İstihdam Olanakları


Elektronörofizyoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve elektrofizyoloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinde nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, elektroensefalografi, elektronöromiyografi, uyarılmış potansiyeller ve uyku birimlerinde ayrıca ameliyathanelerde ve yoğun bakım birimlerinde sağlık teknikeri olarak çalışabilirler. Üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak da istihdam edilebilirler.

Program Yeterlilikleri


 1. P.Y.1. Elektronörofizyoloji alanına özgü modern teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

  P.Y. 2. Elektronörofizyoloji alanının gerektirdiği bilgilere sahiptir ve bu bilgileri meslek hayatında gerek hasta odaklı gerekse problem çözme odaklı kullanır.

  P.Y. 3. Elektronörofizyoloji mesleki alanında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve teknolojileri kullanır.

  P.Y. 4. Elektronörofizyoloji etkinlik alanlarında temel insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.

  P.Y. 5. Mesleki sorumluluk bilinci taşır ve bu bilinçle tüm sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.

  P.Y. 6. Göreve has bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu taşır ve yerine getirir, literatüre üst düzey katkıda bulunacak seviyede araştırma yapar.

  P.Y. 7. Güvenli ve kaliteli sağlık hizmetinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde rol alan ve öncülük eden örgütsel yapı ve sistemlere liderlik eder.

  P.Y. 8. Mesleğiyle alakalı bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve gerek meslektaşları, gerekse hastalarla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil kullanır.

  P.Y. 9. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu aktif öğrenme yaklaşımını benimser. Değişim ve sürekli gelişim için çaba gösterir.

  P.Y. 10. Elektronörofizyoloji teknikerliği profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olur ve meslek imajının gelişimine katkıda bulunur.

  P.Y. 11. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisi, bilimsel düşünme ve problem çözme yaklaşımını etkin olarak kullanır.

  P.Y. 12. Mesleki etkinlik alanlarında bireyler, disiplinler ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır.

 

Optisyenlik Programı

Program Profili


Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrencilere kapılarını açan Optisyenlik Programının amacı, göz hastalıkları uzmanı tarafından tanısı konulmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için gözlük camlarının hazırlanmasından, camların kişiye ve hastanın durumuna uygun çerçevelere yerleştirmesinden, cam ve çerçevenin göze ve fizyolojik özelliklere uyumunun sağlamasından sorumlu olan nitelikli Optisyenler yetiştirmektir. Üniversitemiz optisyenlik programında, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak optisyenlik temel derslerin yanısıra, göz ve insan anatomisine hakim, yabancı dil becerisi yüksek, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere önem veren, ekip çalışmalarını yürütebilen, iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin bilincinde, girişimci ve kültürlü bireyler olmalarını sağlayacak bölüm dersleri de verilmektedir.

 Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi esas alınmaktadır.

 

Üst Programa Geçiş

 


Optisyenlik Programından mezun olan öğrencilerimiz isterlerse DGS sınavına girerek Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fizik lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 Ölçme Değerlendirme


Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,00 Başarılı

BA

3,50 Başarılı

BB

3,00 Başarılı

CB

2,50 Geçer

CC

2,00 Geçer

DC

1,50 Koşullu Geçer

DD

1,00 Başarısız Kalır

FD

0,50 Başarısız Kalır

FF

0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 127 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

     Kazanılan Derece


İki yıllık önlisans eğitimini tamamlayan öğrenciler “Optisyen” ünvanını alırlar.

Program Yeterlilikleri


Optisyenlik Programını başarı ile tamalayan öğrenci;

P.Y.1. Optisyenlik alanında gerekli literatür bilgisine ve bu bilgiyi uygulayabilme becerisine sahiptir.

P.Y.2. Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklayabilir.

P.Y.3. Eğitimi boyunca elde edindiği bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.

P.Y.4. Ekip çalışmasında uyumlu, etkin çalışabilme becerisi gösterir ve karşılaşılan sorunlara ekip üyesi olarak çözüm önerileri getirir.

P.Y.5. Kullanılan cihazlarda beklenmeyen bir problem ile karşılaşıldığında sorunu tanımlayabilir ve çözüm yolları bulabilir.

P.Y.6. Alanındaki mevcut eksiklikleri tespit edebilir ve yenilikçi öneriler geliştirebilir.

P.Y.7. Temel güvenlik eksikliklerini tespit ederek sorunu giderme yolları arar.

P.Y.8. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle üst düzey bilgiyi sorgulayarak, değişen sağlık mevzuatları ve sağlık hukuğu konusunda bilgi sahibi olur.

P.Y.9. Yabancı dil bilgisiyle doğru bilgiye erişmede daha geniş kapsamlı kaynak taraması yapabilir, dünyadaki gelişmeleri takip ederek göz hastalıkları ve tedavi önerileri konusunda kendini geliştirebilir.

P.Y.10. Temel mesleki yazılım programlarına hakim olmakla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilir.

P.Y.11. Laboratuvar veya diğer çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahiptir.

P.Y.12. İnsan vücudundaki sistemlere, temel yapılara ve anatomiye hakimdir.

P.Y.13. İnsan davranışlarının önemli kalıplarını keşfederek hastayı anlayabilir, etkili iletişim kurabilir, bilgi ve becerisiyle ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirebilir.

P.Y.14. Göz anatomisi, gözün fizyolojisi, göz hastalıkları ve görme sağlığı alanlarında temel bilgilere sahiptir.

P.Y.15. Reçeteye göre tedaviye en uygun görme gereçlerinin istenilen diyoptride, optik merkez, gözlük camı ham maddesi ve çerçevenin fiziki özellikleri de dikkate alınarak seçimi, hazırlanması ve kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilir.

P.Y.16. Etkileşim içinde olduğu diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışma yürütebilir.

P.Y.17. Mesleki etik kurallarını uygulama bilinci taşıyarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

P.Y.18. Genel Geomerik Optik, Fizik ve Matematik bilgilerini kullanabilirler.

P.Y.19. Sosyal ve kültürel yönden kişisel gelişimine olanak sağlar.  

 

 İstihdam Olanakları

 


Zanaatkarlık içeren bir meslek olan optisyenlik, gelişen teknoloji ve artan ürün çeşitliliği ile her zaman kendisini geliştiren ve geleceğe taşıyan bir meslektir. 2 yıllık önlisans optisyenlik programına devam ederek mezun olan öğrencilerimiz, optik malzeme üretimi yapılan fabrikalarda veya ilgili işletmelerde optisyen ve yönetici olarak çalışabilecekleri gibi isterlerse kendi optik mağazalarını açarak numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satma, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapma yetkisine de sahip olurlar. Ayrıca optik gözlükçülüğün yanısıra neredeyse eşdeğer hacme sahip güneş gözlüğü piyasasının bulunması da optisyenlerin çalışma alanlarını genişletmektedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Program Profili


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta verilerinin toplanması ve düzenlenmesi, bu verilerin kurumun kuralları ve yasal gereklilikler çerçevesinde arşivlenmesi, talep edilen istatistiksel verilerin raporlanması gibi işlevleri yapabilen tıbbi terminolojiye ve iyi düzeyde bilgisayar kullanımına hakim, Hastane Bilgi Sistemlerini kullanabilen tıbbi sekreterler yetiştirilmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Programda on parmak F klavye ve ICD kodlama sistemi kullanımı, diğer mesleki dersler yanında, tıbbi terminoloji, temel tıp bilimleri dersleri de alan öğrencilerimizin birinci yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. Ankara ili içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun gördüğü hastanelerde yapacaklardır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Sağlık hizmeti veren kuruluşların işleyişleri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi, tıbbi kayıt ve dokümanları iyi işleyebilen, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, meslek elemanı yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Öğrenci Kabul Koşulları


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir. Yüksekokuldaki sınav değerlendirme yönteminde "Bağıl Başarı Değerlendirme Sistemi" uygulanır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir. Yüksekokuldaki sınav değerlendirme yönteminde "Bağıl Başarı Değerlendirme Sistemi" uygulanır.

Üst Derece Programlara Geçiş


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 127 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile, Tıbbi Sekreter-Meslek Elemanı ünvanını alırlar.

İstihdam Olanakları


Mezunlar; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, raporlama biriminde, yönetim veya idari departmanların sekretaryasında, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde, kalite biriminde ve hasta danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Tıbbi Sekreter olarak atanabilmektedirler.

Program Yeterlilikleri


 1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenci, 

  1. Tıbbi sekreterlik, tıbbi dokümantasyon ve büro yönetimi alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanır.

  2. Sözlü iletişim teknikleri, beden dili ve mesleki yazışma tekniklerini etkin kullanır.

  3. Meslek etiği ilkelerine bağlı, hasta haklarını ve hasta mahremiyetini korur.

  4. Mesleki uygulama için teknolojiye hâkim, gerekli bilgisayar ve ofis araç – gereçlerini etkin kullanır.

  5. Alan terminolojisini (tıbbi terminoloji, anatomi, temel sağlık ve hastalık bilgisi, yazışma teknikleri) hâkim olarak kullanır.

  6. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.

  7. Takım çalışmasına yatkın; hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etin bir iletişim sağlar.

  8. Tıbbi istatistikler ilgili verileri düzenleme, analiz etme ve sonuçları rapor etme becerine sahiptir.

  9. Hasta dosyaları ve diğer tıbbi belge, rapor veya kayıtları dosyalama ve arşivleme bilgisine sahiptir.

  10. Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgiye sahiptir.

  11. Sağlık kurumları planlama, örgütlenme ve kontrol süreçlerine hâkimdir.

  12. Temel düzey yabancı dil bilgisine sahiptir.

 

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

 Program Profili


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, temel laboratuvar tekniklerine vakıf olan ve tıbbi laboratuvar ihtiva eden birçok kurumun içinde yer alan bölümlerde (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji, parazitoloji) görev yapmak üzere, modern tekniklere hakim olan laboratuvar teknikerleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, öğrencilerin teorik bilgileri alması ve öğretim elemanları vasıtasıyla, Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler gibi yetkin hastanelerin laboratuvarlarında “Klinik Uygulama” dersleri almalarını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz, son yıllarda artan hastane sayısı ile birlikte nitelikli sağlık hizmetlerine ve ekibine olan ihtiyacı karşılayacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacak olan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. İkinci yıl mesleki uygulama derslerini Afiliye Hastanelerimizde yapacaklardır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları


Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

 Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine esas alınmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

 Ölçme ve Değerlendirme


Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,00 Başarılı

BA

3,50 Başarılı

BB

3,00 Başarılı

CB

2,50 Geçer

CC

2,00 Geçer

DC

1,50 Koşullu Geçer

DD

1,00 Başarısız Kalır

FD

0,50 Başarısız Kalır

FF

0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

 Kazanılan Derece


İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar ön lisans derecesi ile “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanını alırlar.

 

İstihdam Olanakları

 


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.

Program Yeterlilikleri


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

P.Y.1. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
P.Y.2. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
P.Y.3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
P.Y.4. Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
P.Y.5. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
P.Y.6. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
P.Y.7. Bir yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Y.8. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
P.Y.9. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
P.Y.10. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
P.Y.11. Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

 Program Profili


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı; sağlık (ilaç, medikal, kozmetik) alanında temel mesleki bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenmeye açık, alanındaki yenilikleri takip edebilen, her türlü ürün ve hizmetin son kullanıcıya en doğru şekilde pazarlanması faaliyetlerini yürüten, sektörün ihtiyaç duyduğu tanıtım ve pazarlama profesyonelleri yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Yüksek İhtisas Üniversitesi; alanında uzman eğitim kadrosu ile sektörün gerektirdiği donanıma sahip, değişen ve gelişen ihtiyaçları öngörebilen, sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve altyapıya sahip tıbbi tanıtım ve pazarlama profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunları, ulusal ve uluslararası ilaç firmalarında, medikal firmalarda ve ecza depolarında tıbbi satış temsilci olarak istihdam edilmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz kariyer hedeflerini başarıyla sürdürmek için oldukça avantajlıdır. Bunun temel sebebi, sağlık sektöründe ilerleyen teknoloji ile birlikte yaşanan gelişmeler, sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğin artması sonucunda, alanında uzmanlaşmış pazarlama profesyonellerine yönelik olarak ortaya çıkan ihtiyacın sürekli artmasıdır.

 Öğrenci Kabul Koşulları


Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması


Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi esas alınmaktadır.

 

 Üst derece Programlara Geçiş


Programdan mezun olan öğrenciler, aşağıda belirtilen örgün ve açık öğretim bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimlerine devam edebilirler.
 

Örgün Öğretim

Açıköğretim

Halkla İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İktisat

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Kamu Yönetimi

Pazarlama

Maliye

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

İşletme

Uluslararası Ticaret ve Finans

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

 Ölçme Değerlendirme


Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,00 Başarılı

BA

3,50 Başarılı

BB

3,00 Başarılı

CB

2,50 Geçer

CC

2,00 Geçer

DC

1,50 Koşullu Geçer

DD

1,00 Başarısız Kalır

FD

0,50 Başarısız Kalır

FF

0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

 Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 126 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Kazanılan Derece


Programdan başarı ile mezun olan öğrencilere, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı önlisans diploması verilmektedir.

 

İstihdam Olanakları


Programı başarı ile bitiren öğrenciler sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlarda, ilaç firmalarında, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tesislerde, ecza depolarında, medikal firmalarda, kozmetik firmalarında veya pazarlama alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda tıbbi mümessil veya satış temsilcisi gibi unvanlarla görev almaktadır.

Program Yeterlilikleri


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

1. Tıbbi tanıtım, pazarlama, satış yönetimi ve halkla ilişkiler alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanır.

2. Sözlü İletişim teknikleri, beden dili ve mesleki yazışma tekniklerini etkin kullanır.

3. Meslek etiği ilkelerine bağlı, sorumluluk bilinci ile hareket eder.

4. Mesleki uygulama için teknolojiye hâkim, gerekli bilgisayar ve ofis araç – gereçlerini etkin kullanır.

5. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.

6. Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgiye sahiptir.

7. Sağlık kurumları planlama, örgütlenme ve kontrol süreçlerine hâkimdir.

8. Mesleği ile ilgili bilgiye ulaşma, yorumlama ve pratiğe geçirme becerisine sahiptir.

9. Alan terminolojisini (tıbbi terminoloji, anatomi, temel sağlık ve hastalık bilgisi, tıbbi farmakoloji) hakim olarak kullanır.

10. Takım çalışmasına uygun, disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir.

11. Temel düzey yabancı dil bilgisine sahiptir.