Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Bilgi Paketi

PROGRAM PROFİLİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar.
 2. İnsan vücudundaki anormal yapılanma ve işleyişi sorgular, nitelikli bilimsel araştırmalara dayalı bilgilerle açıklar, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 3. Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir.
 4. Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar.
 5. Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 6. Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır.
 7. Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir.
 8. Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular.
 9. Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar.
 10. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir.
 11. Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
 12. Mesleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir.
 13. Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din,ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir.
 14. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve diğer meslekler ile ekip çalışması yapar.
 15. Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir.
 16. Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünselliği ve gizliliğine saygı gösterir
 17. Sağlık hizmetinde savunmasız grupları önemser, öncelik verir ve korur
 18. Sağlık uygulamaları sırasında oluşabilecek krizleri ve belirsizlikleri etkin olarak yönetir

Ders İçerikleri

Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Tıp Fakültesi’ne yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez. Başka bir tıp fakültesinden Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmak isteyenlerin kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık kontenjan bulunması, sınava girdikleri yıl aldıkları Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. 

Yatay geçiş koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nden ulaşılabilir. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Tıp doktoru diploması alan mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ‘Tıpta Uzmanlık Sınavı’ (TUS) ile uzmanlık programlarına yerleşebilirler veya Temel Tıp Bilimleri vb bölümlerde “doktora programları”na başvurabilirler. Uzmanlık eğitimi sonrasında ise yine ÖSYM tarafından yapılan “Yandal Uzmanlık Sınavı” ile yan dal programlarına girebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Tıp Fakültesi ölçme ve değerlendirme esasları, “Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz; TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Söz konusu yönerge 02.10.2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yürütülmektedir. 

(Detaylı bilgi için bknz.; YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne göre; 


(Detaylı bilgi için bknz.;  TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Mezuniyet Koşulları

Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır;

a) Altı yıllık tıp fakültesi programının tüm derslerini başarmış olmak ve programın diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak, 
b) 360 AKTS’yi tamamlamış olmak, 
c) En az 2,00 GANO’ya sahip olmak yeterlidir. 

Mezuniyet koşullarına ilişkin detaylı bilgiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden ulaşılabilir. 

Kazanılan Derece

Altı yıllık tıp fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar tıp doktoru ünvanını alırlar. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları Tıp Doktoru olarak görev yapar. Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olan tıp doktorları ise üniversite hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimleri sırasında asistan doktor olarak görevalırlar.

Program Yeterlilikleri

Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programı mezunlarının;

- Uygun şekilde öykü alabilen, fizik muayene yapabilen, tanı koyucu girişimleri uygulayabilen ve kanıta dayalı, akılcı tedavileri uygulayabilen, tıbbi acillerde en etkin tedavi protokollerine karar verip uygulayabilen,
- Kendi ülkesindeki sağlık sorunlarını tanımlayabilecek, çözümler üretebilecek potansiyele sahip, halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilen, 
- Toplumla iç içe, sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilen,
- Neden sonuç ilişkileri kurabilen, bilimsel sorular sorarak bunlara yanıt arayabilme potansiyeline sahip, tıbbi araştırmaları planlama ve yürütme yetisine sahip, gerek hekimlik pratiği gerekse tıbbi araştırmalar sırasında etik ilkelere saygılı, yasal düzenlemelere bağlı, Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterecek. Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilen,
- Yönetici ve -lider olabilme vasıflarına sahip ancak aynı zamanda bir ekibin verimli bir üyesi olabilen,
- İletişim becerileri gelişmiş, sosyal, hastaları ve meslektaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilen,
- Bilgi teknolojilerini içinde bulunduğu çağa ayak uydurarak etkin bir şekilde kullanabilen, 
- Sosyal bilimler ile birlikte biyomedikal ve diğer mühendislik bilimlerinin ilkelerini, bilimsel bilgisini ve yöntemlerini tıbbi uygulamalara aktarabilecek ve bu bilim dalları ile iş birliği yapabilen yeterlilikte olacaktır.