Yüksek İhtisas Üniversitesi - Ameliyathane Hizmetleri Programı Bilgi Paketi

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programının temel amacı, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemeyi ameliyata hazır hale getiren, ameliyathaneyi ameliyatın özelliğine göre hazırlayan, cerrahi ekibe malzeme sağlayan ve ameliyat sırasında destek veren sağlık teknikerini yetiştirmektir. Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi teknolojinin ilerlemesi, ameliyathane hizmetlerinde yeni teknolojiyi kullanabilecek eğitimli insan gücüne ihtiyacı doğurmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Ameliyathane Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir.

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile, Sağlık Teknikeri ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri ünvanını alırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal hastanelerinde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

 • P.Y.1. Ameliyat odasını malzeme ve ekipman yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 • P.Y.2.Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
 • P.Y.3.Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilir.
 • P.Y.4.Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.
 • P.Y.5. Ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğinin sağlar.
 • P.Y.6. Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • P.Y.7. Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
 • P.Y.8. Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.
 • P.Y.9. Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.
 • P.Y.10.Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.
 • P.Y.11. Diğer sağlık ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme becerisi geliştirir.
 • P.Y.12. Ameliyat sırasında uzman doktorun kontrolünde cerrahi ekibe dahil olabilir.
 • P.Y.13. Yenilik, değişim ve sürekli gelişim önceliğine karşı tutum geliştirir.
Program Başkanı
Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ
 

İletişim : emineonerkaraveli@yiu.edu.tr

Program Koordinatörleri

Öğr. Gör. Baise BİCAV
(I.Sınıf Koordinatörü)

Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ
(II. Sınıf Koordinatörü)


(Staj Koordinatörü)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Eğitim Öğretim Yılının 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1- Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, ders kayıtlarını tamamlamalıdır. 

2- Ders seçimleri sonrası danışman onayları yapılan  öğrencilerin, ders kaydını tamamlamış olacaktır. 

3- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları - kimlik fotokopileri ile birlikte tek dosya halinde  staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.  

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Mesleki Uygulama İçin Gerekli Ekler:

 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Müstehaklık Belgesi
 • Hepatit B bağışıklığını gösterir belge-Hepatit Markerlerini içeren kan sonuçları 
 • SGK giriş belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi ya da İş Sağlığı Güvenliği dersini aldığını gösteren onaylı transkript

Önemle Duyurulur. 

 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını ilgili yarıyılında Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Öğrenci İşleri Personelinden  alacakları Yaz Staj formlarını; iki (2) nüsha şeklinde doldurmaları,  staj yapacakları sağlık kurumlarına ve  yüksekokul müdürlüğüne onaylatmaları ,
3. SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları- kimlik fotokopileri ile birlikte tek dosya halinde  staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.  
Stajını tamamlayan öğrenciler;
4- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 

5. Yaz Stajı İçin Gerekli Ekler:

 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Müstehaklık Belgesi
 • Hepatit B bağışıklığını gösterir belge-Hepatit Markerlerini içeren kan sonuçları 
 • SGK giriş belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi ya da İş Sağlığı Güvenliği dersini aldığını gösteren onaylı transkript

Önemle Duyurulur. 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.