Yüksek İhtisas Üniversitesi - Hemşirelik Bölümü Bilgi Paketi

Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6495 sayılı Kanununun 11. maddesinde yapılan değişiklik ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlanmıştır. Bölümümüz 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Hemşirelik Bölümü MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim süresi; toplam 4 yıldır. Genel hemşirelik eğitiminde temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin 7 temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını kapsayan meslek dersleri verilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak sağlık sektöründeki gelişmeler, hemşirelik alanında kaliteli eğitim gereksinimini ve eleman ihtiyacını artırmaktadır. Hemşirelik alanında mesleki kariyer geliştirmek isteyenlere verilen eğitim; teorik eğitime ek olarak laboratuvar ve hastane ortamında teorik bilginin pekiştirildiği pratik eğitimi kapsamaktadır.

Hemşirelik programının temel amacı, insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişime uyum sağlayarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için etkin ve kaliteli sağlık bakım hizmetini yürüten, sağlıklı ya da hasta bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen ve profesyonel olarak hemşirelik sürecini kullanarak bakım hizmetini sunan, etik değerleri benimseyen, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilimsel araştırmalar yapan ve bilimsel araştırma sonuçlarını kullanan, sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak çalışan hemşireler yetiştirmektir.

Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri programa başlamak için geçerlidir.

Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Mezunlarımız, Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim Bilim Dallarında açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilirler.

Hemşirelik lisans programında; ara sınav, ödev, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödevi ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin aldığı dersten başarılı sayılması için ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Ancak, yarıyıl sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması zorunludur. Ders başarı notunun hesaplanması ve başarı durumunun değerlendirilmesinde, Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir;

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Hemşirelik Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, klinik sorumlu hemşiresi, özel dal hemşiresi ve yönetici hemşire olarak görev alabilmektedirler.

Bunun yanında mezunlar; mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ‘Uzman Hemşire’ ünvanını, doktora eğitimini tamamlayarak ‘Doktor’ akademik ünvanını alabilmektedirler. Tüm dünyada ve ülkemizde artan nüfus ve sağlık problemleri nedeniyle sağlık sektöründe profesyonel sağlık hizmetini yürütebilecek insan gücüne ihtiyaç artmaktadır. Bu sebepten sağlık hizmetinde hemşireliğin geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahip olduğu görülmektedir.

 1. Hemşirelik alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 2. Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirir, verdiği bakımı değerlendirir ve kayıt altına alır.
 3. Hemşirelik hizmetlerinde bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip edip kullanır.
 4. Kişisel ve mesleki gelişimi süresince yaşam boyu öğrenme yaklaşımına sahiptir.
 5. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve gerektiğinde iletişim kurabilmek için en az bir yabancı dili kullanır.
 6. Hasta bakım hizmetlerinin kalite ve güvenliğinin sağlanmasında liderlik eder.
 7. Hemşirelik uygulamalarında profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olur ve liderlik eder.
 8. Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel problem çözme becerilerini kullanır.
 9. Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini etkili kullanır.
 10. Hemşirelik uygulamalarında gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanır.
 11. Hemşirelik uygulamalarında insan ve hasta haklarını gözeterek mesleki değer ve etik ilkelere uygun hareket eder.
 12. Hemşirelik uygulamalarında birey, aile, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği yapar.
 13. Hemşireliğin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde görev alır ve liderlik eder.
 14. Hemşirelik bilgi birikimine katkıda bulunmak ve hemşirelik uygulamalarında kullanmak için bilimsel araştırmalar yapar.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.