Yüksek İhtisas Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bilgi Paketi

Bölümümüz öğrencileri dört yıllık lisans eğitimi sonrasında “fizyoterapist” unvanı alarak mezun olmaktadırlar. Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin tanımına göre fizyoterapistler sağlıklı kişilerde sağlığın korunması ve geliştirilmesini sağlarken, hastalık durumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanarak kişinin eski durumuna dönmesine ve iyileşmesine destek olur. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bilime dayalı çağdaş yöntemleri içeren temel ve klinik bilimlere ve öğrencilerin meslekleri boyunca kullanacağı teorik ve pratik derslere ilişkin bir eğitim sunmayı amaç edinmiştir.

Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri, programa başlamak için geçerlidir.

Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı, Protez-Ortez-Biomekanik Programı, Spor Fizyoterapistliği Programı, Nöroloji Fizyoterapistliği, Ortopedi Fizyoterapistliği gibi yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına başvurabilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor klüplerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde akademisyen ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 

2. Etik ilkeler çerçevesinde ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini uygular, değiştirir veya sonlandırır. 

3. Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 

4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini kanıta dayalı yaklaşımlarla etkin ve yeterli biçimde organize eder, sorunlara çözüm üretir. 

5. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 

6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar. 

7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.