Yüksek İhtisas Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bilgi Paketi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2016 tarihinde eğitim ve öğretim programına başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip “DİYETİSYEN” yetiştirir. Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir. Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen; besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, eğitim programlarını planlayan uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri programa başlamak için geçerlidir.

Eşdeğer eğitim yapan fakültelerden yatay geçişlerde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile "Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" ve “Yüksek İhtisas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’’ hükümleri uygulanır. Fakülteye yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin kabul koşulları, muafiyet ve intibak işlemleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile belirlenir. Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES, YDS ve eş değerlikleri sınavlarından geçerli not almaları koşulu ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Beslenme ve Diyetetik lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu    Katsayı
AA    4,00 Başarılı
BA    3,50 Başarılı
BB    3,00 Başarılı
CB    2,50 Geçer
CC    2,00 Geçer
DC    1,50 Koşullu Geçer
DD    1,00 Başarısız Kalır
FD    0,50 Başarısız Kalır
FF    0,00 Başarısız Kalır

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırası ile DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencinin alması gereken zorunlu ders 180 AKTS'dir. Seçmeli dersler bütün derslerin % 25’ini oluşturmaktadır ve 60 AKTS'dir. Bölüm dışından alınabilecek seçmeli dersler, bütün seçmeli derslerin % 8'ini oluşturmaktadır. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenciler, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan yaz stajı ile koruyucu, tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olan stajlarını hastaneler ve diğer kuruluşlarda yaparak eğitimlerini tamamlamaktadır. Bir öğrenci bir dönemde; Klinik Beslenme Çocuk, Klinik Beslenme Erişkin, Toplu Beslenme Sistemleri ve Yüksek İhtisas Üniversitesi-Hastane ve Kurum Dışı Stajlarından en fazla ikisini programına alabilir.

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’dan gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği'ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD-European Federation of the Association of Dietitians) ve Uluslararası Diyetetik Konfederasyonu (ICDA-International Confederation of Associations of Dietetians) üyesidir.
Bölüm mezunlarının iş imkanı bulabildikleri alanlar ;

1. Hastanelerde klinik diyetisyen olarak;(Diyabet diyetisyenliği, renal diyetisyenlik, onkoloji diyetisyenliği, geriatri diyetisyenliği, bariatrik cerrahi diyetisyenliği, poliklinik diyetisyenliği, pediatri diyetisyenliği), nutrisyon diyetisyenliği, kardiyoloji diyetisyenliği,
2. Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda (okul, banka, kamu kuruluşu, oteller, kreşler, huzurevleri, yemek fabrikaları) kurum diyetisyeni olarak, 
3. Toplum Sağlığı Diyetisyenliği (aile sağlığı merkezleri),
4. Besin endüstrisinde Üretici firmalarda danışmanlık, ürün yöneticiliği, marketlerde ürün danışmanlığı, besin reklam şirketlerinde danışmanlık, ürün yöneticiliği, özel danışmanlık ve beslenme koçluğu,
5. Spor klüpleri, fitness merkezleri danışmanlığı,
6. Sporcu beslenme danışmanlığı,
7. Gazete, dergi yazarlığı, radyo ve TV programcılığı,
8. Eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen olarak,
9. Araştırma kurumlarında araştırmacı diyetisyen olarak çalışabilmektedirler.

1. Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
2. Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir.
3. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilme bilgisine sahiptir. 
4. Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme bilgisine sahiptir.
5. Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
6. Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.
7. Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.
8. Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar. 
9. Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller. 
10. Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir. 
11. Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir. 
12. Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. 
13. Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurar. 
14. Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır. 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.