Yüksek İhtisas Üniversitesi - Farabi Unit Outgoing Student

 

 

 

 

Farabi Koordinatörlüğü

 

 

Farabi

Giden Öğrenci Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Tanım: Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğünün işbirliği yaptığı yükseköğretim kurumlarında öğreniminin bir bölümün sürdürmek isteyen öğrencidir.

1. ADAY ÖĞRENCİ

1.1. ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

• Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması,

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olması gerekir.

* Tıp Fakültesi 6 ıncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması, 30.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

** Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

*** Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.

1.2. BAŞVURU ZAMANI

Farabi değişim süreci önemli günler;

Duyuru tarihi : Farabi değişim süreci web sayfamızda ilan edilmiştir

Aday Öğrenci Başvuru tarihi

Aday öğrencinin gerekli belgeleri Farabi koordinatörlüğümüze teslim etmesi gereklidir.

*Başvurular güz ya da güz + bahar eğitim öğretim yılı için yılda 1 kez yapılır.

1.3. GEREKLİ BELGELER Gitmek istenen yükseköğretim kurumuna başvurmak için gereken aday başvurusu belgeleri;

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

2. Not Çizelgesi (2 adet)

3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge

5. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1.4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

• Farabi Koordinatörlüğü veya oluşturulan komisyon tarafından başvuru belgeleri incelenir. Değerlendirme ilgili yönetmeliğe göre yapılır (Bakınız; MADDE 12)

• Belgeler protokol ile eşleştirilerek Güz \ Güz + Bahar başvuru sonuçları internet sayfamızda ilan edilir.

• Başvuru belgeleri anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletilir.

2. ADAYLIĞI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

• Farabi Kurum Koordinatörlüğümüz , başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumumuzun internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.

• Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini gönderen yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

2.1. Başvuru için istenen belgeler:

1. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)

2. Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet)

• Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.

• Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

• Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet) istenir.

ÖNEMLİ NOT:

• Kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim etmeyen öğrenciler, Farabi Değişim Programı’na katılım haklarını kaybedecektirler.

• Öğrenim protokolü ile ilgili (Bkz. Yönetmelik Md.16)

• Öğrenci yükümlülüğü ile ilgili (Bkz. yönetmelik Md. 22)

3. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

• Katkı payı yatırmakla yükümlü öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yatırır ve ders seçimi yapmaksızın kaydını (boş kayıt) yapar.

• Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yükseköğretim kurumuna giderek Öğrenim Protokolü’nde yer alan derslerin seçimini yapar ve eğitimine başlar.

• Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve ders çakışmalarını gidermek için “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” kullanılarak öğrenim protokolüne son hali kazandırılır.

• Farabi Değişim Programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin eğitim süresi, kendi yükseköğretim kurumunun eğitim süresine dahildir.

• Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi ile ilgili yönetmelik (Bkz. Yönetmelik Madde 17).

• Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi ile ilgili yönetmelik (Bkz. Yönetmelik Madde 18).

3.1. GEREKLİ BELGELER

1. Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu

2. Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi

3. Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi

4. BURS ÖDENMESİ

• Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dahilinde Farabi Öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde kendi kurumundan alır.

• Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.

• Ödemenin yapılabilmesi için, Harcama Talimatı, Muhasebe işlem Fişi, Öğrenci Giderleri Bordrosu ve Banka Ödeme Listesi düzenlenip Harcama Yetkilisinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir ve burslar Farabi Özel Hesabından öğrencilerin hesaplarına aktarılır (Bkz. Mali Süreç).

• Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.

4.1. GEREKLİ BELGELER

1. Harcama Talimatı

2. Muhasebe işlem Fişi

3. Öğrenci Giderleri Bordrosu

4. Banka Ödeme Listesi

ÖNEMLİ NOT: Özel burslu ya da burssuz öğrenci değişimi ile ilgili yönetmelik (Bkz. Yönetmelik Md.25)

5. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI’NIN TAMAMLANMASI

• Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen yükseköğretim kurumuna iletilir.

• Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.

• Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür (Bkz. Mali Süreç).

• Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.

5.1. GEREKLİ BELGELER

1. Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge)

2. Katılım Belgesi

3. Öğrenci Nihai Raporunu

ÖNEMLİ NOT:

• Öğrenci değişim belgeleri ile ilgili (Bkz. Yönetmelik Madde 14).

• Ders tekrarı ile ilgili(Bkz. Yönetmelik Madde 21).

 

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.