Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Opticianry Program

The aim of the Opticianry Program, which opened its doors to the students for the first time in 2019-2020 Academic Year within the scope of Vocational School of Health Services of Yüksek İhtisas University, is to prepare the glasses to the patients who have been diagnosed by the ophthalmologist. The aim of the course is to educate qualified Opticians who are responsible for placing them in suitable frames and ensuring that the glass and frame conform to the eye and physiological characteristics. In the optician program of our university, in addition to the basic courses of opticianry that will provide our students with the professional knowledge and skills required by the age, departmental courses are also given to ensure that they are entrepreneurs and cultured individuals who are knowledgeable about the eye and human anatomy, have high foreign language skills, advanced communication skills, problem solving skills, are able to use optician package programs, carry out tema studies, are aware of the importance of occupational health and safety and give importance to ethical values.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Students who successfully complete the Opticianry Program will be able to :

1. Have the necessary literature knowledge in the field of opticianry and have the ability to apply this knowledge.

2. Explain the terms related to the field of opticianry.

3. Carry out a given task independently by using the knowledge gained during his / her education.

4. Demonstrate the ability to work in harmony, effectively in teamwork and proposes solutions as a team member to the problems encountered.

5. Identify the problem and find solutions when an unexpected problem is encountered in the devices used.

6. Identify existing deficiencies in the field and develop innovative suggestions.

7. Identify basic security shortcomings and looks for ways to resolve the problem.

8. Question high-level knowledge with the awareness of lifelong learning and will have knowledge about changing health legislation and health law.

9. Search for a wider source of resources and follow the developments in the World with the help of a foreign language and improve himself / herself in eye diseases and treatment suggestions.

10.Use basic information and communication technologies effectively.

11. Have sufficient awareness about occupational health and safety in laboratory or other work areas.

12. Dominate the systems, basic structures and anatomy of the human body.

13. Understand the patient By discovering the important patterns of human behavior, communicate effectively and develop suggestions according to needs with their knowledge and skills.

14. Have basic knowledge in the fields of eye anatomy, eye physiology, eye diseases and visual health.

15. Provide selection, preparation and adaptation of the most suitable visual aids according to prescription to the desired dioptry, optical center, eyeglass raw material and the physical properties of the frame.

16. Collaborate with other health disciplines with which they interact.

17. Carrying out the duties and responsibilities by carrying the consciousness of applying the rules of professional ethics.

18. Use general knowledge of Geomeric Optics, Physics and Mathematics. 19 Enable personal development in social and cultural aspects.

Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi esas alınmaktadır.

Optisyenlik Programından mezun olan öğrencilerimiz isterlerse DGS sınavına girerek Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fizik lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıllık önlisans eğitimini tamamlayan öğrenciler “Optisyen” ünvanını alırlar.

Zanaatkarlık içeren bir meslek olan optisyenlik, gelişen teknoloji ve artan ürün çeşitliliği ile her zaman kendisini geliştiren ve geleceğe taşıyan bir meslektir. 2 yıllık önlisans optisyenlik programına devam ederek mezun olan öğrencilerimiz, optik malzeme üretimi yapılan fabrikalarda veya ilgili işletmelerde optisyen ve yönetici olarak çalışabilecekleri gibi isterlerse kendi optik mağazalarını açarak numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satma, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapma yetkisine de sahip olurlar. Ayrıca optik gözlükçülüğün yanısıra neredeyse eşdeğer hacme sahip güneş gözlüğü piyasasının bulunması da optisyenlerin çalışma alanlarını genişletmektedir.

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.