Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Operating Room Services Program

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programının temel amacı, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemeyi ameliyata hazır hale getiren, ameliyathaneyi ameliyatın özelliğine göre hazırlayan, cerrahi ekibe malzeme sağlayan ve ameliyat sırasında destek veren sağlık teknikerini yetiştirmektir. Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi teknolojinin ilerlemesi, ameliyathane hizmetlerinde yeni teknolojiyi kullanabilecek eğitimli insan gücüne ihtiyacı doğurmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Ameliyathane Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Birinci yıl mesleki derslerle beraber temel tıp bilimleri dersleri alan öğrencilerimizin bu yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. Ankara ili içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun gördüğü hastanelerde yapacaklardır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Mesleğinde tam donanımlı bilgi ve beceri kazanmış, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, sağlık teknikeri yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir.

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun Ameliyathane Hizmetleri Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile, Sağlık Teknikeri Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri ünvanını alırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal hastanelerinde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;
P.Y.1. Ameliyat odasını malzeme ve ekipman yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
P.Y.2.Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
P.Y.3.Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilir.
P.Y.4.Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur. 
P.Y.5. Ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğinin sağlar.
P.Y.6. Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
P.Y.7. Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
P.Y.8. Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.
P.Y.9. Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.
P.Y.10.Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.
P.Y.11. Diğer sağlık ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme becerisi geliştirir.
P.Y.12. Ameliyat sırasında uzman doktorun kontrolünde cerrahi ekibe dahil olabilir.

Program Başkanı 
Doç. Dr. Ahmet MAHLİ 

İletişim : ahmetmahli@yiu.edu.tr

Program Koordinatörleri

Öğr. Gör. İnci MERCAN ANNAK 
(I.Sınıf Koordinatörü)

Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ
(II. Sınıf Koordinatörü)

Öğr. Gör. İnci MERCAN ANNAK
(Staj Koordinatörü)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1. Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 
2. Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.

MESLEKİ UYGULAMA FORMU
SGK BİLDİRGESİ

3. Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4. Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

STAJ RAPORU KURALLARI
STAJ KARNESİ

5. EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Önemle Duyurulur.
 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.