Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Institute of Health Science

Anatomi bilgisini üst düzeyde kullanarak anatomi ile ilgili hipotezleri kurma, çözme ve geliştirebilme yeteneğine sahip; anatomi alanına yenilik getiren bir düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı anatomi alanına uygulayabilen; anatomi ile ilgili özgün bir araştırma sürecini uygun teknolojileri kullanarak tasarlayabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip; anatomi alanında en yeni bilgilere ulaşabilen ve bunları sistemli bir biçimde değerlendirebilen; anatomi alanında gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunabilme ve yayınlayabilme yeterliliğine sahip; bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarabilen; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen; kendi alanı, diğer tıp alanlarında çalışanlar ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü iletişim kurma, işbirliği yapma, görüşlerini savunabilme özelliklerine sahip; özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören uzmanlar yetiştirmektir.

Anatomi, Yüksek Lisans

DERECE SEVİYESİ
Yüksek Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Türk ve Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Programa başvurabilmek için Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak şartı aranacaktır. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarına yapılacak başvurularda; ALES sonucu yerine geçebilecek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi uluslararası sınavlardan, YÖK tarafından başarı taban puanı belirlenen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS ve YÖKDİL) en az (ÜDS Dengi) puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan 50 puan muadili bir puan almış olmak şartı aranmaktadır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, mülakat notunun %30’unun toplamı alınır. Toplum puanı 70’in altında olan adaylar programa kabul edilmez. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sitesinde yer almakta olan Yüksek Lisans Kayıt ve Kabul Koşulları göz önünde bulundurulmaktadır.

Yurt içi/Yurtdışı herhangi bir üniversitede aynı yüksek lisans programı kapsamında alınmış olan krediler Anatomi Anabilim Dalının görüşü doğrultusunda Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. Maddesi bağlamında transfer edilebilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Temel tıp bilimleri ile ilgili temel bilgi ve fonksiyonel anatomi alanında
bilgi kazandırmak.
- Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi olmak
- Organların işlevleri hakkında bilgi edinmek
- Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.
- İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi etmek
- Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
- Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmek
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Multidisipliner araştırma yapacak yetkinliğe ulaşmak
- İnsan kadavrası açabilmek ve öğretebilmek
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuar cihazlarını
kullanmayı öğrenmek,araştırmayı tek başına yürütebilmek yetkinliğine ulaşmak
- Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek
Öğrenme Yetkinliği
- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuar
cihazlarını kullanmayı öğrenmek
- Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve
Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.

Mezunlar, yüksek öğretim kurumlarındaki Anatomi Anabilim dallarında öğretim elemanı olarak istihdam edilebilmektedir.

Anatomi alanında açılan doktora programlarına başvurma hakkı kazanırlar. Sağlık bilimleri kapsamında açılan herhangi bir doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerden en az 21 krediyi ve bitirme teziyle birlikte toplamda 120 AKTS’yi tamamlamak gerekmektedir.

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.

(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf ,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilir.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. İrfan Serdar ARDA irfanserdararda@yiu.edu.tr
Enstitü Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Pelin TELKOPARAN AKILLILAR pelinta@yiu.edu.tr

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.