Yüksek İhtisas Üniversitesi - Ethics Boards

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu (GOAEK)

 

Pdf%20icon  Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

 

Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Zühal AKTUNA

Prof. Dr. Seher Belgüzar KARA

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Fulya KÖYBAŞIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

Öğr. Gör. Alişan BALTACI

 

Başvuru İşlemleri

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU’NDA DEĞERLENDİRMEYE
ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İlaç araştırması niteliği taşımayan ve girişimsel olmayan araştırmalar Yüksek İhtisas
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’nda değerlendirilebilecektir.
2. Ticari firma tarafından desteklenen ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul
edilmeyecektir.
3. Etik kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurular toplantı
gündemine alınabilecektir.
4. Başvuru dosyası 1 adet asıl ve 1 adet kopya toplam 2 nüsha ve her bir dosyada 1’er CD
olacak şekilde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir. Aynı zamanda YİÜ ana sayfasında
yer alan Etik Kurullar bölümünden elektronik ortamda da başvuruların yapılması
gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Başvuru formu (Başvuru dosyasında başvuru formu ile birlikte ‘İçindekiler’ bölümü de
  yer almalıdır.)
 • Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri
 • Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar) (Metin içerisinde kaynakça
  belirtilmelidir.)
 • Ünite amiri/anabilim dalı başkanı/dekan onayı veya akademik kurul kararı
 • Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa
  çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.)
 • Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş)
 • İKU Taahhütnamesi’nin okunduğuna dair belge (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar
  tarafından imzalı)
 • Helsinki Bildirgesi’nin okunduğuna dair belge (Tüm sayfaları çalışmaya katılan tüm
  araştırıcılar tarafından imzalanmış olarak)
 • Makaleler (3 adet)

Pdf%20icon  Başvuru Formu

Pdf%20icon  Doc  Özgeçmiş Formu

Doc  Araştırma Bütçe Formu

Pdf%20icon  Başvuru Kontrol Listesi

 

Sekreterya

Tuğçe ŞEKER

(0312) 2863601-1013

goaek@yiu.edu.tr

İletişim

goaek@yiu.edu.tr

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.